En kvinne klaget til Likestillingsombudet over forskrift til helsepersonelloven § 48. I denne forskriften står det at det kreves at man innehar en stillingsbrøk på minst 50 % for å kunne få autorisasjon som apotektekniker. Kvinnen viste til at dette vilkåret vil kunne ramme kvinner, da det hovedsakelig er kvinner som arbeider deltid, også i stillingsbrøker under 50 %.

Likestillingsombudet henvendte seg til Helsedepartementet for å få en redegjørelse i saken. I svaret fra departementet, ble det påpekt at lovgiver i utgangspunktet ønsket å stille krav om 100 % yrkesaktivitet som vilkår for autorisasjon. Av likestillingshensyn, fordi mange kvinner arbeider deltid, ble det likevel bestemt at det ikke skulle kreves full stilling. Man anså det likevel som viktig å stille et visst krav om yrkesaktivitet og valgte å sette kravet til 50 % stillingsbrøk. Det er imidlertid anledning til å gi autorisasjon til personer med mindre stillingsbrøk dersom autorisasjonssøker har "nødvendig kyndighet".

Etter redegjørelsen fra departementet, fant ikke Ombudet grunnlag for å si at helsepersonelloven § 48 med tilhørende forskrift er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2002/297
Emne: apotektekniker, avslag, autorisasjon, deltid
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0