En kvinne klaget til Likestillingsombudet fordi hennes arbeidsgiver forbød henne å benytte religiøst hodeplagg (hijab) i arbeidstiden. Arbeidsgiver hadde et personalreglement hvor det blant annet sto at "hodeplagg skal ikke benyttes".

Likestillingsombudet viste til at dette spørsmålet var blitt avgjort av Klagenemnda for likestilling i sak 8/2001. Ombudet valgte likevel å utdype begrunnelsen noe.

Ombudet uttalte at selv om ikke alle muslimske kvinner bruker religiøst betinget hodeplagg, vil utvilsomt reglemeter som forbyr bruk av hodeplagg først og fremst få konsekvenser for muslimske kvinner i Norge. Mange muslimske kvinner vil ikke gå ut i arbeid dersom de ikke kan benytte sine hodeplagg, og et forbud mot bruk av hodeplagg vil dermed være en handling som faktisk virker slik at kvinner stilles dårligere enn menn.

Videre viste Ombudet til at hensynet til helse og sikkerhet kan være saklig grunn til å nekte bruk av enkelte klesplagg. I tillegg stilte Ombudet seg åpen for at behovet for verdinøytralitet kan være et relevant argument for lovlig å kunne ha et forbud mot bruk av hodeplagg. Dette må i så fall være fordi arbeidet som utføres på den konkrete arbeidsplassen innebærer et spesielt behov for å signalisere verdinøytralitet. Dette er ikke utenkelig for eksempel innen enkelte frivillige organisasjoner.

Likestillingsombudet fant ikke at kvinnens arbeidsgiver (en møbelforretning), hadde slike saklige grunner for å nekte bruk av hodeplagg, og konkluderte med at bedriftens uniformsreglement var i strid med likestillingsloven, forbud mot indirekte forskjellsbehandling på grunn av kjønn.

Saksnummer: 2003/470
Emne: Hodeplagg, hijab, uniformsreglement
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0