På eget tiltak henvendte Likestillingsombudet seg til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for å gjøre oppmerksom på en endring i praksis etter likestillingsloven, som har betydning for § 21 i Hovedavtalen i Staten. Ifølge bestemmelsen i Hovedavtalen, skal det ved utlysning av lederstillinger og stillinger som omfattes av en kvoteringsregel, tas inn en oppfordring til kvinner om å søke stillingen.

Likestillingsombudet har tidligere forstått likestillingsloven slik at det bare er oppfordringer til kvinner som er tillatt ved utlysning av stillinger, med unntak av spesielle forskriftsregulerte tilfeller. Ombudets praksis på dette området er imidlertid endret, da det etter Ombudets vurdering vil fremme likestilling også å oppfordre menn til å søke stillinger til stillingsgrupper hvor menn er underrepresentert. En slik praksis vil være lovlig etter likestillingsloven § 3a om særbehandling. Ombudet ba derfor departementet om å ta initiativ til å endre ordlyden i avtalen i tråd med denne endringen i praksis. Ombudet påpekte imidlertid at adgangen til å oppfordre menn til å søke stillinger, ikke innebærer en adgang til å særbehandle menn ved selve ansettelsen.

Saksnummer: 2003/377
Emne: hovedavtalen, oppfordring, kvotering, ansettelse
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.a