En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hvilke regler som gjelder med hensyn til kjønn og sammensetning av styrer.

Fra 1. januar 2004 gjelder krav om at begge kjønn skal være representert med minst 40 % i styrene til alle offentlig eide foretak. Kravet skal også gjelde for private allmennaksjeselskaper fra 1. juli 2005, med mindre disse frivillig oppnår den ønskede kjønnsbalansen innen dette tidspunktet. For privateide aksjeselskaper gjelder det ikke noe krav om kjønnsrepresentasjon. Når det gjelder såkalte samvirkeselskaper, eller samvirkelag, er det foreløpig ikke avklart om disse skal omfattes av kravet. For disse er det nedsatt en egen arbeidsgruppe som nærmere skal vurdere om, og i så fall på hvilken måte, kjønnsammensetningen i styrene skal lovreguleres.

Saksnummer: 2004/164
Emne: styrer, kvotering, kjønnsrepresentasjon
Klager: kvinne
Lovanvendelse: