En mann henvendte seg til Likestillingsombudet for å klage på rettsvesenet. Han hadde opplevd vold fra sin ektefelle gjennom mange år, men syns han møtte liten forståelse i møte med hjelpeapparat, politi og rettsvesen. Mannen hevdet at disse holdningene var betinget av kjønn, og at en kvinne i tilsvarende situasjon ville blitt møtt på en annen måte.

Likestillingsombudet sa seg enig i denne påstanden, men påpekte samtidig at det er lite ombudet kan gjøre i og med at ombudet ikke har myndighet til å vurdere eller gripe inn i rettslige avgjørelser. Ombudet presiserte imidlertid at man er opptatt av at hjelpeapparatet for voldsutsatte skal gi et likeverdig tilbud til kvinner og menn og at regelverket skal gi like god beskyttelse til begge kjønn. I denne forbindelse viste ombudet til høringsuttalelsen til Kvinnevoldsutvalget, hvor Ombudet la vekt på disse problemstillingene. Høringsuttalelsen finnes under linken: http://www.likestillingsombudet.no/horingsuttalelser/kvinnevoldsutvalget_2003462.html

Saksnummer: 2004/336
Emne: vold, kvinner
Klager: mann
Lovanvendelse: