En partiorganisasjon henvendte seg til Likestillingsombudet for å gjøre oppmerksom på at kvoteringsbestemmelsene som skal sikre 40 % av hvert kjønn i råd og utvalg, brytes ved at det på lokalt nivå benyttes forholdstallsvalg.

Ettersom regelverket det dreier seg om er kommuneloven som ikke håndheves av Likestillingsombudet, ble saken oversendt Kommunal- og regionaldepartementet som rette instans.

Departementet viste til at kommuneloven både har regler om forholdsvalg og flertallsvalg, og at reglene om kjønnsbalanse slår ulikt ut avhengig av hvilken valgform som brukes. Etter kommuneloven skal valg avholdes som flertallsvalg med mindre minst ett medlem krever at det skal holdes forholdsvalg. Dersom det skal velges fire medlemmer eller flere til et styre eller utvalg, skal hvert kjønn være representert med minst 40 % på listeforslagene. Hvis det bare skal velges to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.

Ved listevalg kan forholdsvalg medføre at mange menn blir valgt inn på bekostning av kvinner. Dette gjelder særlig mindre kommuner, hvor det skal forholdsvis få inn i styret/utvalget. Grunnen til dette er at listetoppene ofte er menn, og selv om kvinner er plassert som nummer to, vil hun ofte bli vara fordi det ikke skal være flere enn en person representert fra partiet. Ved flertallsvalg er det regler om at underrepresenterte kjønn skal rykke opp i det omfang det er nødvendig for å oppfylle kravene til kjønnsmessig balanse. Departementet ser at forholdsvalg kan gi en skjev kjønnsmessig sammensetning, men påpeker at denne valgmodellen er et vern for at mindretallet i kommunestyret/fylkestinget også kan få valgt inn noen representanter. Ved flertallsvalg vil det være de partiene som har flertall, som bestemmer hvilke kandidater som skal velges inn. Det er derfor politikernes felles ansvar å se til at listene utformes slik at det blir en mest mulig jevn kjønnsbalanse.

Saksnummer: 2004/408
Emne: kvotering, kommune
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: