En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet med spørsmål om hva som kan regner som seksuell trakassering, samt hvilke rettigheter man har som arbeidstaker i en slik situasjon.

Likestillingsombudet viste til at likestillingsloven § 8a sier at seksuell trakassering skal anses for å være forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Ombudets mandat i forhold til bestemmelsen, er imidlertid ikke å avgjøre om seksuell trakassering har skjedd, men å se til at arbeidsgiver gjør nok for å unngå at seksuell trakassering skjer på arbeidsplassen. Ved henvendelser til Likestillingsombudet i slike saker, vil Ombudet derfor kun legge til grunn at vedkommende som henvender seg mener seg utsatt for seksuell trakassering. Deretter vil Ombudet be arbeidsgiver om å redegjøre for hva man har foretatt seg for å forebygge og søke å hindre at slikt skjer.

Ombudet viste videre til at Arbeidstilsynet har et noe videre mandat enn Ombudet, det vil si at Arbeidstilsynet kan ta stilling til om noe kan anses for å være seksuell trakassering eller ikke, og pålegge den enkelte arbeidsgiver å gjøre noe med tilstanden på arbeidsplassen.

Saksnummer: 2004/132
Emne: seksuell trakassering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 8.a