En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet for å få en vurdering av om avlønningen av henne kunne være i strid med likestillingsloven. Kvinnen sammenlignet seg med en mannlig ansatt i samme bedrift, og viste til at timelønnen hennes var lavere enn hans. Dette til tross for at de utførte arbeid av lik verdi og hun i tillegg har lengre utdanning og ansiennitet enn den mannlige kollegaen.

Bedriften besvarte ikke Ombudets henvendelser, og Ombudet avgjorde dermed saken ut fra opplysningene fra kvinnen. Ombudet konkluderte med at avlønningen av kvinnen var i strid med likestillingsloven. Dette ble begrunnet med at kvinnen og mannen utførte arbeid av lik verdi, og at kvinnen hadde lengre utdanning og erfaring enn mannen. Bedriften hadde ikke imøtegått disse påstandene og heller ikke godtgjort at det fantes en begrunnelse for denne forskjellen som ikke relaterte seg til arbeidstakernes kjønn.

I etterkant av Ombudets saksbehandling, løste saken seg ved at kvinnen fikk oppjustert sin timelønn til den samme som hennes mannlige kollega.

Saksnummer: 2004/039
Emne: timelønn, vikar, avlønning
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 5.0