En mann fikk ikke tatt ut fedrekvoten som planlagt etter at han og moren til barnet gikk fra hverandre. Det fremgår av folketrygdloven § 14-8 at mor har rett til hele fødselspermisjonen når hun er alene med omsorgen for barnet.

Likestillingsombudet henvendte seg til Barne- og familiedepartementet i saken, for å be departementet om å se nærmere på problemstillingen i den pågående evalueringen av fødselspengeordningen. Ombudet påpekte at hun er opptatt av at lovverket skal være kjønnsnøytralt og fremme likestilte omsorgsløsninger etter samlivsbrudd. Den nevnte regelen i folketrygdloven kan oppleves diskriminerende og er ikke i tråd med den politiske målsettingen om å få fedrene til å ta en større del av omsorgsansvaret.

Saksnummer: 2004/147
Emne: fedrekvote, fødselspermisjon, samlivsbrudd, folketrygdloven
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0