Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en fylkeskommune angående virkeområdet til likestillingsloven § 21 om representasjon av begge kjønn i alle offentlige utvalg m.v. Bakgrunnen for henvendelsen var at man skulle velge styre i en stiftelse eid av tre fylkeskommuner og en kommune. Alle eierne og en organisasjon skulle oppnevne representanter.

Likestillingsombudet sendte en skriftlig veiledning til fylkeskommunen.

Likestillingsloven § 21 første og andre ledd sier følgende:

”Når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder mv. skal begge kjønn være representert på følgende måte:

1. Har utvalget to eller tre medlemmer, skal begge kjønn være representert.
2. Har utvalget fire eller fem medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst to.
3. Har utvalget seks til åtte medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst tre.
4. Har utvalget ni medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst fire, og har utvalget flere medlemmer, skal hvert kjønn være representert med minst 40 %.
5. Reglene i nr. 1 til 4 gjelder tilsvarende ved valg av varamedlemmer.

Det kan gjøres unntak fra reglene i første ledd når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene.”

Med offentlig organ menes i denne sammenheng alle statlige, kommunale og fylkeskommunale administrative organer. I dette tilfelle var det tre fylkeskommuner, en kommune og en organisasjon som sto bak oppnevningen av styrerepresentanter. Fylkeskommunene og kommunen må anses som offentlige organer, og vilkåret var derfor oppfylt for disses vedkommende. Ombudet viste til Rundskriv Q 4/1996 som fastslår at dersom flere offentlige organer skal oppnevne representanter til styrer, interkommunale organer og lignende, skal hvert av de offentlige organene regnes for seg.

Private organisasjoner som oppnevner medlemmer til offentlige utvalg er ikke bundet av reglene i § 21. Men dersom det er organisasjonen som innstiller, og det offentlige som står for oppnevningen kommer § 21 til anvendelse.

Organisasjonene/etatene som foreslår kandidater, skal av det oppnevnende organ bes om å foreslå dobbelt så mange kandidater som organisasjonen eller etaten skal være representert med i utvalget. Blant de foreslåtte skal det være like mange kvinner som menn, jf § 2 i forskrift om representasjon av begge kjønn i statlige utvalg, styrer råd, delegasjoner m.v. – regler om håndheving og rapportering.

Etter likestillingsloven § 21 andre ledd kan det gjøres unntak fra reglene om kjønnsrepresentasjon i første ledd, når det foreligger særlige forhold som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravene til representasjon av begge kjønn. For at det skal foreligge åpenbar urimelighet kreves det etter forarbeidene at det ikke lar seg gjøre å finne kvinner, eventuelt menn, som innehar de kvalifikasjoner som er nødvendige for å sitte i vedkommende utvalg.

Saksnummer: 2004/319
Emne: Offentlig råd og utvalg
Klager:
Lovanvendelse: § 21.0