En kvinne klaget til Likestillingsombudet på ansettelse av politiførstebetjent ved et lensmannskontor. Kvinnen var blitt innstilt som nummer en mens en mann ble innstilt som nummer to. Ansettelsesrådet omgjorde innstillingen, og ansatte mannen fordi han etter deres mening var best kvalifisert til stillingen.

Kvinnen mente hun måtte anses best kvalifisert. Hun hadde lengre ansiennitet, i tillegg til lengre og bredere erfaring enn mannen. Hun viste videre til at hun ble ansett som best kvalifisert i lensmannens innstilling.

Ansettelsesrådet begrunnet ansettelsen med at man særlig la vekt på mannens erfaring ved etterforskning av straffesaker, fordi stillingen nettopp var knyttet opp til slikt arbeid. Det ble i tillegg lagt vekt på at mannen hadde erfaring som fungerende i den utlyste stillingen.

Likestillingsombudet konkluderte med at ansettelsen ikke var i strid med likestillingsloven. Etter ombudets mening hadde begge søkerne god, men noe ulik kompetanse. Det var vanskelig for ombudet å ta stilling til hvilken kompetanse som burde tillegges størst vekt. Det kunne likevel se ut til at mannen var noe bedre egnet til den aktuelle stillingen, ettersom han hadde erfaring relatert til stillingen. Ombudet hadde derfor ingen grunn til å betvile ansettelsesrådets begrunnelse, og det var dermed ikke grunnlag for å hevde at kvinnen ble forbigått på grunn av kjønn.

Saksnummer: 2004/433
Emne: ansettelse, politiførstebetjent
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 4.2