En kvinne henvendte seg til Likestillingsombudet fordi hun mente at kvinner som får skader på symfysen (bekkenet) under fødsel ikke får like god behandling som personer som skader symfysen ved trafikkulykker, fall eller på andre måter. Hun ba derfor ombudet om å vurdere om kvinner med fødselsrelaterte skader ble utsatt for forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven.

Likestillingsombudet henvendte seg til Helse- og omsorgsdepartementet og Sosial- og helsedirektoratet for en redegjørelse i saken. I redegjørelsene fra etatene fremgikk det at skader på symfysen i forbindelse med fødsel vanskelig kunne sammenlignes med skader på symfysen av andre grunner. Både årsakssammenheng og sykdomsforløpet ville være forskjellige.

Ombudet viste til at hun ikke hadde forutsetninger for å overprøve disse faglige vurderingene. Videre opplyste ombudet at det var en forutsetning for å statuere en forskjellsbehandling etter likestillingsloven, at det dreide seg om sammenlignbare skader i medisinsk forstand. Så lenge skadene i liten grad var medisinsk sammenlignbare, kunne ikke likestillingsloven anvendes i denne saken.

Saksnummer: 2004/488
Emne: behandling, skade, fødsel, symfyse
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0