Likestillingsombudet mottok en henvendelse fra en kvinne med funksjonshemmet sønn. Kvinnen hadde vært i kontakt med trygdeetaten for å få økonomisk støtte til fjerning av uønsket hårvekst på sønnens kropp, men hadde fått avslag på dette. Trygdekontoret avslo søknaden og viste til rundskriv til folketrygdloven § 5-22, hvor det fremgår at støtte til elektrolysebehandling under visse omstendigheter kan gis til kvinner for behandling av sjenerende hårvekst i ansiktet.

Etter en henvendelse til trygdeetaten fikk ombudet opplyst at det ikke finnes noen hjemmel for å få dekket utgifter til fjerning av hårvekst andre steder på kroppen. Når det gjelder fjerning av ansiktshår, er det ikke tvil om at regelverket forskjellsbehandler kvinner og menn, jfr likestillingsloven § 3. Likestillingsombudet antok imidlertid at årsaken til den ulike behandlingen av kjønnene på dette punktet, er at menn fra naturens side har skjeggvekst. For kvinner vil det i større grad være belastende og sosialt hemmende med hårvekst i ansiktet. Det kan derfor være saklige grunner til at kvinner, men ikke menn, får dekket kostnadene til fjerning av sjenerende ansiktshår.

Verken kvinner eller menn vil få dekket utgifter til fjerning av uønsket hårvekst andre steder på kroppen. Etter ombudets mening var det derfor ikke snakk om forskjellsbehandling på grunn av kjønn i denne saken, og konklusjon ble dermed at folketrygdloven § 5-22 med rundskriv ikke er i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2005/079
Emne: behandling, hårvekst
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0