En mann henvendte seg til Likestillingsombudet for å opplyse om at Forsvaret har opprettet en såkalt jentecamp i forbindelse med opptak til befalsskolen. Mannen ønsket ombudets synspunkter på om dette var lov og om dette tiltaket fremmet likestilling.

Ifølge hjemmesidene til Forsvaret, skulle jentecampen være et døgns samling av og for jenter, hvor jentene skulle kunne bli bedre kjent med hverandre og med Forsvaret som sådan. Forsvaret mente jentene ofte trengte litt bedre tid til å bli fortrolige med situasjonen, og tiltaket var et forsøk på å rekruttere flere jenter til befalsutdanningen. Hensikten var å gi kvinnene en liten tilvenning før opptaksuken startet, og for å fortelle litt om Forsvarets virksomhet og hva som skulle skje.

Likestillingsombudet opplyste at hun var positiv til at man forsøkte å få flere kvinner inn i Forsvaret, siden det er viktig at begge kjønn deltar på alle viktige samfunnsområder. Etter ombudets mening så ikke tiltaket ut til å svekke menns stilling nevneverdig når det gjaldt opptak til befalsskolen. Begge kjønn måtte uansett gjennomgå testene og kravene som ble satt. Kvinnelige ledere er i mindretall både i Forsvaret og i samfunnet for øvrig, slik at det ville være positivt å få økt andelen kvinner til denne lederutdanningen. Ombudet mente derfor at tiltaket ikke så ut til å være i strid med likestillingsloven, men tvert imot være et tiltak som var egnet til å fremme likestilling.

Saksnummer: 2005/236
Emne: særbehandling, befal, jentecamp, forsvaret
Klager: mann
Lovanvendelse: § 3.0