Likestillingsombudet, Likestillingssenteret og Utdanningsgruppens hovedorganisasjon (UHO) henvendte seg i fellesskap til Regjeringen med forslag om at det skulle opprettes en likelønnskommisjon. Bakgrunnen for forslaget var det store likelønnsproblemet man har i Norge.

Organisasjonene mener at de store lønnsforskjellene mellom kjønnene er et reelt hinder for likestilling. Det ble blant annet vist til at Statsministeren ved anledning hadde uttalt at vi ikke har oppnådd resultater innenfor likelønn, og at det virker som om dagens oppgjørsform ikke er i stand til å gjøre noe med problemstillingen. Forslagsstillerne var enige i dette, og viste til at dagens likestillingslov ikke alene er tilstrekkelig for å oppnå likelønn for de store lønnsmottakergruppene.

I sitt svar opplyste Regjeringen at et tilsvarende forslag om likelønnskommisjon ble fremmet av UHO i deres høringsuttalelse til Makt- og demokratiutredningen. Regjeringen viste til at den arbeidet for å følge opp utredningen og ville legge frem en stortingsmelding om temaet. I denne meldingen ville problemstillinger knyttet til likestilling bli belyst, herunder ulike lønnsforhold for kvinner o g menn. Det ville være naturlig i den sammenheng å vurdere om det ville være hensiktsmessig å opprette en likelønnskommisjon. I stortingsmeldingen går Regjeringen ikke inn for å opprette en likelønnskommisjon.

Saksnummer: 2004/352
Emne: likelønn, utvalg, kommisjon, forslag
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 1.a,  § 3.0