Likestillingsombudet fikk en henvendelse fra en fagorganisasjon som ønsket en redegjørelse for anvendelsesområdet til likestillingsloven § 21.

Ombudet ga følgende redegjørelse:

Likestillingsloven § 21 gjelder når et offentlig organ oppnevner eller velger utvalg, styrer, råd, nemnder, mv. Det kan noen ganger oppstå tvil om hvilke grupper som faller inn under bestemmelsen. Ifølge rundskriv om representasjon av begge kjønn i offentlig oppnevnte utvalg, styrer, råd, delegasjoner mv. – regler om håndheving, gjelder ikke bestemmelsen for interne arbeidsgrupper som hører til det daglige arbeidet i organet. Rundskrivet finner du her:

http://odin.dep.no/bfd/norsk/dok/regelverk/rundskriv/bn.html

Et av hensynene bak bestemmelsen er å endre den tradisjonelle rekrutteringspraksisen hvor det har vært en tendens til at det har blitt stilt unødige krav til både stillingsnivå og spesialkunnskaper ved oppnevning av medlemmer til råd og utvalg mv. Ved å stille strenge krav til kjønnsrepresentasjon skal man sikre at flere får ta del i denne formen for samfunnsstyring og hindre at ikke noen få skal bli overbelastet.

Formålet med likestillingsloven § 21 er således ikke å sikre den enkelte arbeidstakers synlighet og engasjement på arbeidsplassen. Dette har imidlertid arbeidsgiver et visst ansvar for jfr. forbudet mot forskjellsbehandling i likestillingsloven § 3 og aktivitetsplikten i § 1 a.

Dersom det viser seg at kvinner blir forskjellsbehandlet når interne arbeidsgrupper nedsettes, enten ved at arbeidsgiver i større grad oppfordrer menn enn kvinner til å melde seg til gruppene, eller at man foretrekker menn foran kvinner på en eller annen måte, vil det være i strid med likestillingsloven.

Kort oppsummert kan man neppe av likestillingsloven utlede et krav til kjønnsbalanse i hver enkelt arbeids- og prosjektgruppe nedsatt på en offentlig arbeidsplass. Det vil selvfølgelig likevel være viktig å forsøke å få arbeidsgivere og andre ledere til å ta likestillingshensyn i slike sammenhenger, og til å arbeide i tråd med aktivitetsplikten.

Saksnummer: 2005/369
Emne: utvalg, arbeidsgrupper, kjønnsfordeling
Klager: organisasjon
Lovanvendelse: § 21.