Dagens norske lovgivning har ingen egne bestemmelser som spesifikt beskytter transkjønnete mot diskriminering. I forbindelse med den nye diskrimineringsloven, har det blitt stilt spørsmål om hvilke diskrimineringsgrunnlag som skal omfattes. Likestillingsombudet gjorde derfor av eget tiltak en vurdering av om likestillingslovens kjønnsbegrep også skulle omfatte transkjønnete, slik at de fikk vern mot diskriminering etter likestillingslovens bestemmelser. Ombudets konklusjon var at transkjønnete måtte være omfattet og at disse dermed har et vern i form av likestillingslovens forbud mot forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Diskrimineringsvernet gjelder fullt ut på alle de områder likestillingsloven regulerer. Fortolkningen av likestillingsloven er gjort i lys av dommer fra EF-domstolen og EMD (den Europeiske menneskerettighetsdomstol).

Med transkjønnete menes en person som har en annen kjønnsidentitet enn det fysiske kjønnet vedkommende har. Transkjønnete kan gjennomgå en kjønnsbekreftende prosess som består av psykiatrisk evaluering, hormonbehandling og kjønnsbekreftende kirurgi (såkalt kjønnsskifte).

Ombudet begrunnet sin konklusjon med at det å være transkjønnet er direkte knyttet til kjønn og kjønnsidentitet. Hvis vi legger til grunn en generell tilnærming om at all diskriminering som har med kjønn å gjøre omfattes av likestillingsloven, bør transkjønnete være omfattet av forbudet mot diskriminering på grunn av kjønn. En transkjønnet vil kunne bli forskjellsbehandlet på grunn av sitt fysiske kjønn, men dersom den transkjønnete stilles dårligere enn både kvinner og menn i samme situasjon, oppstår det en form for tredje diskrimineringsgrunnlag – ikke bare kvinne/mann – perspektivet. Ved diskriminering av transseksuelle vil det være deres kjønnsidentitet og fordommer i samfunnet som medfører at de blir forskjellsbehandlet, noe som taler for at det å endre fra ett kjønn til et annet må omfattes av diskrimineringsbegrepet.

Saksnummer: 2005/072
Emne: rettsvern, transseksuelle, transkjønnete
Klager: eget tiltak
Lovanvendelse: § 3.0,  § 1.0