En mann klaget til Likestillingsombudet fordi han mente seg forbigått ved ansettelse av butikksjef i en butikk som selger barneutstyr. Butikken utlyste blant annet stillinger som butikksjef og assisterende butikksjef. I stillingsannonsen sto det blant annet at ”Vi oppfordrer kvinner som ønsker en litt annerledes arbeidsplass til å søke!”. Mannen søkte på stillingen som butikksjef/assisterende butikksjef, men ble ikke innkalt til intervju. Han mente at han ble vurdert ut fra kjønn og ikke ut fra sine kvalifikasjoner, og ba derfor ombudet om å vurdere ansettelsesprosessen.

Arbeidsgiver opplyste at et antall aktuelle kandidater til de utlyste stillingene ble innkalt til et felles informasjonsmøte. Kandidatene til lederstillingene ble deretter tatt hånd om av et rekrutteringsfirma. Firmaet sto for den videre rekrutteringsprosessen og foretok blant annet dybdeintervjuer og ulike tester. Til slutt ble tre kvinnelige kandidater innstilt til stillingene som butikksjef og assisterende butikksjef. Arbeidsgiver viser til at det blant deltidshjelper og ekstrahjelper ble ansatt en mann.

Likestillingsombudet konkluderte innledningsvis med at stillingsannonsen så ut til å være utformet i strid med likestillingsloven. Spørsmålet ble likevel om mannen i selve ansettelsesprosessen ble forskjellsbehandlet i strid med likestillingsloven, i og med at en oppfordring i stillingsannonsen i seg selv ikke innebærer at det ene kjønn i praksis foretrekkes ved ansettelsen. Stillingsannonsen i seg selv ga ikke tilstrekkelig holdepunkt for å tro at det var skjedd en forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved de etterfølgende ansettelsene. At en av de nyansatte var en mann, tydet også på at arbeidsgiver ikke utelukket mannlige søkere i sin rekruttering til bedriften.

Klager fremsto som kvalifisert til stillingen, men også andre søkere så ut til å være kvalifisert til stillingene uten å bli innkalt til samtale. Ut fra arbeidsgivers redegjørelse, mente ombudet at utvelgelsesprosessen fremsto som grundig, og at de tre endelige kandidatene fremsto som godt kvalifiserte. Ut fra dokumentasjonen som var blitt fremlagt hadde ombudet derfor ikke holdepunkter for å hevde at rekrutteringsprosessen og utvelgelsen av kandidater hadde foregått i strid med likestillingsloven.

Saksnummer: 2004/407
Emne: ansettelse, kvinner, barneutstyrsbutikk
Klager: mann
Lovanvendelse: § 4.0