En kvinne opplevde at avdelingen hun jobbet i skulle omorganiseres. Denne omorganiseringen kom på et tidspunkt da kvinnen var ferdig med foreldrepermisjon, men fortsatt hadde delvis permisjon uten lønn på grunn av omsorg for små barn. Hun var i tillegg gravid, og ble etter hvert sykemeldt på grunn av svangerskapet. Kvinnen ble plassert i en avdeling med oppgaver hun mente var lite interessante, og ikke i avdelingen hun selv hadde gitt uttrykk for at hun ønsket å arbeide. Kvinnen hadde lengst ansiennitet av de ansatte som ble omorganisert. Hun mente derfor at hennes foreldrepermisjon og reduserte arbeidstid kunne ha betydning for hvilken avdeling hun ble plassert i og ba Likestillingsombudet om å vurdere saken.

Arbeidsgiver tilbakeviste at foreldrepermisjonen og redusert arbeidstid var utslagsgivende for hvor kvinnen ble plassert etter omorganiseringen. Arbeidsgiver fremholdt at kvalifikasjoner var avgjørende hvor hvilke arbeidstakere som ble plassert hvor, i tillegg til et ønske om at alle avdelingene skulle ha kompetanse fra de ulike virksomhetsområdene i bedriften. Kvinnen hadde en helhetsforståelse og en kunnskap om eiendomsregnskap som gjorde henne godt egnet til å jobbe på kostnadsavdelingen, og ikke rapporteringsavdelingen som var kvinnens eget ønske.

Likestillingsombudet mente arbeidsgiver hadde oppfylt sin bevisbyrde i saken, ved å redegjøre konkret for den enkeltes kompetanse og dermed sannsynliggjøre at det var denne kompetansen som var avgjørende for hvilke stillinger den enkelte arbeidstaker fikk etter omorganisering. Ombudet kunne ikke overprøve hvilke kriterier og kvalifikasjonskrav som kunne stilles til de ulike stillingene, men bare om arbeidsgiver har gjort en kjønnsnøytral vurdering av den enkelte arbeidstaker. Vurderingene fremsto som kjønnsnøytrale og kvinnen hadde heller ikke imøtegått riktigheten av disse vurderingene. Ombudet konkluderte derfor med at bedriften ikke hadde handlet i strid med likestillingsloven ved omplasseringen av kvinnen.

Saksnummer: 2004/456
Emne: graviditet, omorganisering, plassering
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0