Likestillingsombudet mottokk en henvendelse vedførende innkreving av bidragsgjeld og spørsmål om renter på slik gjeld. Kvinnen som klaget til ombudet påpekte at bidragsgjeld ikke defineres som rentebærende. Det betyr at dersom bidragsyter ikke betaler, akkumuleres gjelden, men det påløper ingen renter. I og med at kvinner utgjør hoveddelen av gruppen bidragsmottakere, mente klager dette innebar en forskjellsbehandling av kvinner. Klager viste til at andre typer gjeld som inndrives offentlig – for eksempel restskatt – defineres som rentebærende.

Ombudet henvendte seg til Arbeids- og administrasjonsdepartementet for å få en redegjørelse i saken. Departementet opplyste at en innføring av renter på bidragsgjeld ville stille store krav til regelverket samt til maskinelle løsninger. Manuell renteberegning ville lett bli uforholdsmessig ressurskrevende, og med store muligheter for feil. På denne bakgrunn ville det derfor være vanskelig å innføre renter på bidragsgjeld. I løpet av 2006 ville det imidlertid bli tatt i bruk et nytt innkrevingssystem i Trygdeetaten som ville kunne håndtere en eventuell renteordning. Departementet ville derfor vurdere spørsmålet om renter på bidragsgjeld nok en gang etter at dette systemet var tatt i bruk.

Likestillingsombudet sa seg tilfreds med departementets redegjørelse, og avsluttet med det saken.

Saksnummer: 2005/318
Emne: barnebidrag, bidragsgjeld, renter
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 3.0