Arbeidsgiver aldersdiskriminerte i ansettelsesprosess

Saken gjelder spørsmål om Universitetet i X diskriminerte A på grunn av alder under ansettelsesprosessen til stilling som førsteamanuensis ved Z Institutt.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken. Ombudet mener det er grunn til å tro at det ble lagt negativt vekt på alder under ansettelsesprosessen. Universitetet har ikke klart å sannsynliggjøre at alder ikke har blitt vektlagt negativt i ansettelsesprosessen. Ombudet har derfor kommet frem til følgende:

Universitetet i X har brutt arbeidsmiljøloven § 13-1. A ble diskriminert da han, på grunn av alder, ikke fikk mulighet til å bli vurdert til stilling som førsteamanuensis ved Z Institutt på lik linje med de andre kandidatene.

 

  • Saksnummer: 17/1411
  • Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven § 13-1
  • Dato for uttalelse: 29. november 2017

 

Beskrivelse av saken

Universitetet i X utlyste ledig stilling som førsteamanuensis ved Z institutt. Det fremgikk av utlysningsteksten at «Candidates with a fairly recent PhD degree are preferred».

A søkte på stillingen, men ble ikke innstilt til stillingen. A var 49 år gammel på søknadstidspunktet.

Partenes syn på saken

A:

A mener seg diskriminert på grunn av alder. A viser til at den sakkyndige komitéen i sin vurdering av kandidatene uttaler at kandidater «with a recent PhD.s are preferred». Komiteen viser til formuleringen i utlysningsteksten.   A mener at hans kvalifikasjoner ikke ble tilstrekkelig vurdert, annet enn at den sakkyndige komité nevner at han har over tretti publikasjoner i gode journaler og er kvalifisert til professoratet som han fikk i 2005. A mener at mens den sakkyndige komiteen gir toppkandidatene utfyllende kommentarer om relevans, omfang, fagbredde, dybde, anseelse i verdenssammenheng, så uteble slike vurderinger om hans aktivitet.    A mener også at frasen «recent PhD degree» vitner om at instituttet foretrakk yngre kandidater. Han anfører at den strenge bruken av dette «vilkåret» er diskriminerende, og at det i praksis ikke eksisterer matematikere med avlagt doktorgrad i høy alder som samtidig kan vise til produksjon på dette nivået. 

A reagerer på at universitetet omtaler formuleringen «Candidates with a fairly recent PhD-degree are preferred» i utlysningsteksten som uheldig, og at de fremholder at den ikke har hatt noen betydning for den sakkyndige komites vurdering av ham i forhold til alder. A mener det er all grunn til å betvile nettopp dette, ettersom komiteen viser til denne formuleringen i sin vurdering av ham, og bruker den til å ekskludere ham fra en tilstrekkelig vurdering allerede etter noen få linjer. Når det gjelder universitetets argumentasjon om at han ble vurdert godt nok ettersom han ble vurdert kompetent til professor, så mener A det er grunn til å tro at denne vurderingen ikke var spesielt grundig ettersom han allerede er professor, og har vært det siden 2005, noe universitetet visste.

Universitetet i X:

Universitetet benekter at de har handlet i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av alder. Universitet hevder at alder ikke ble tillagt vekt. Når det gjelder utlysningsteksten, så erkjenner universitetet i ettertid at formulering med «Candidates with a fairly recent PhD are preferred» kunne vært bedre. X er likevel ikke enig i at formuleringen var ekskluderende i As tilfelle, idet den sakkyndige komiteen rent faktisk vurderte A og anså at han var kvalifisert til professorat.

Slik det fremgår av reglene for tilsetting ved X nedsettes det en internasjonal sakkyndig komite, normalt bestående av to professorer fra utenlandske universiteter, begge med forskningsfelt nær det utlyste feltet. Denne komiteen vurderer søkernes kvalifikasjoner ut fra X retningslinjer, utlysningsteksten, og med basis i vanlige vitenskapelige kriterier.

Den sakkyndige komiteen vurderte 12 kandidater til stillingen. Komiteen vurderte at to kandidater utmerket seg som spesielt sterke, og at det var til sammen tre kandidater som skilte seg fra de øvrige. A var ikke blant disse tre. Sakkyndig komite omtaler de tre toppkandidatene grundigere enn de øvrige i tråd med § 9 i regler for tilsetting i professorater og førsteamanuensis-stillinger ved X. Universitetet påpeker at komiteen vurderte A til å være professorkompetent, noe som innebærer en grundig vurdering av hans kvalifikasjoner.

Universitetet opplyser at dersom sakkyndig komite har lagt vekt på kunngjøringens ordlyd «recent PHD are preferred» på en slik måte at det er å anse som diskriminering med hensyn til alder, er dette under enhver omstendighet reparert ved intern komites vurdering, hvor alder ikke har vært en del av vurderingen.

Universitetet opplyser at når sakkyndig komite har levert sin rapport, nedsettes en intern komite for videre arbeid med innstillingen. Komiteen diskuterer rapporten fra sakkyndig komite, og velger ut en gruppe kandidater for intervju/prøveforelesning. Internkomiteen følger X regler for ansettelser, og vurderer kandidatene fra et helhetlig instituttperspektiv, der sakkyndig komite- rapporten er et utgangspunkt. Universitetet viser til regler om tilsetting i professorater og førsteamanuensisstillinger (bilag 1) § 12, hvor det fremgår under punkt 1:

«Ved alle tilsettinger skal innstillingsmyndigheten grunngi sin innstilling ut fra helhetlige vurderinger av faglige og samfunnsmessige behov og kjønnssammensetningen i miljøet. Innstillingsmyndigheten skal påse at også andre hensyn er ivaretatt etter gjeldende lover og regler.»

Den interne komiteen valgte ut syv personer til intervju og prøveforelesning, og A var blant disse. Personene ble valgt på grunnlag av rapporten fra sakkyndig komite, samt annen kjennskap til kandidatene. Den interne komiteen vurderte søkernes kompetanse uavhengig av deres alder.

A har et større produksjonsvolum enn de øvrige søkerne, men nådde ikke opp ved vurderingen av de vitenskapelige arbeidene de siste 5 årene. Det foretas ikke en vurdering av hele produksjonen, men en vurdering  av kvalitet på produksjonen de siste 5 årene. Dette innebærer at søkernes alder ikke er avgjørende ved denne vurderingen. Videre så den interne komiteen på annen relevant erfaring med veiledning og prosjektsøknader.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er brudd på arbeidsmiljøloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Ombudets vurdering

Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr diskriminering på grunn av blant annet alder.  Ombudet skal ta stilling til A ble diskriminert i ansettelsesprosessen til stilling som førsteamanuensis ved Z Institutt. Spørsmålet er om A, på grunn av alder, ikke fikk mulighet til å bli vurdert til stillingen på lik linje med de andre kandidatene. Det ligger utenfor ombudets mandat å vurdere om A var den best kvalifiserte for stillingen.

Er A stilt dårligere?

Ombudet slår fast at det å ikke få muligheten til å bli vurdert til en stilling på lik linje med andre søkere er egnet til å stille en dårligere i lovens forstand.

Var alder avgjørende ved vurderingen av As søknad?

Det første ombudet må ta stilling til, er om A har lagt fram opplysninger eller vist til omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd, se arbeidsmiljøloven § 13-8.

I utlysningsteksten står det at «Candidates with a fairly recent PhD degree are preferred». Sakkyndig komite uttaler i sin vurdering av A er kvalifisert for et professorship, men viser til at det i stillingsbeskrivelsen fremgår at matematikere «with recent Ph.D.s are preferred», og at det er andre gode søkere som har mottatt sine doktorgrader «much more recently».

At en ønsker kandidater med doktorgrad av nyere dato, er egnet til å stille eldre søkere dårligere, ettersom eldre søkere i større grad har doktorgrader av eldre dato. Et slikt kvalifikasjonskrav reiser således spørsmål om indirekte diskriminering på grunn av alder. Ombudet mener de ovennevnte forhold gir grunn til å tro at As alder ble vektlagt negativt.

Universitetet må da sannsynliggjøre (bevise) at forskjellsbehandlingen skyldtes noe annet enn alder, eller at forskjellsbehandlingen likevel er lovlig, se aml. § 13-8.

Forskjellsbehandling som er forholdsmessig og nødvendig for å oppnå et saklig formål, er lovlig, se arbeidsmiljøloven § 13-3 andre ledd (avsnitt). Alle vilkårene må være oppfylt. Universitetet opplyser at bakgrunnen for ordlyden i utlysningsteksten er at alderssammensetningen i instituttet nødvendiggjør rekruttering av yngre personell for å unngå uheldig alderssammensetning. Universitetet viser til at det er økende konkurranse om forskningsmidler, og at mulighetene for å vinne frem med slike søknader er klart sterkest for yngre fremragende forskere.

Ombudet har bedt universitetet presisere om dette gjaldt overfor A. Det vil si om hans alder ble vektlagt negativt på grunn av alderssammensetningen ved instituttet. Universitetet hevder imidlertid at As alder ikke ble tillagt vekt. Spørsmålet blir dermed om universitetet har klart å sannsynliggjøre at alder ikke var avgjørende ved vurderingen av As søknad.

Det fremgår av regler om tilsetting i professorater og førsteamanuensis-stillinger § 9 f) at sakkyndig komite skal:

«Etter en første gjennomgåelse av søkernes kvalifikasjoner finne fram til et begrenset antall søkere som en i henhold til stillingsbeskrivelsen finner kvalifiserte framfor de andre. De sakkyndige skal foreta en grundig vurdering av kompetansen til minst tre av søkerne, dersom så mange søkere anses kvalifiserte.»

A var ikke en av de tre kandidatene som komiteen mente var kvalifisert fremfor de andre, og var dermed ikke gjenstand for en grundig vurdering fra de sakkyndige. Det fremgår av sakkyndig komite sin vurdering av A at:

“A certainly qualifies for a professorship. On the other land, in the description of the position, it is mentioned that mathematician with recent PhD.s are preferred - and there are applications from top researchers whose degrees were awarded much more recently.”

Sakkyndig komite påpeker altså at A er kvalifisert for et professorat, men viser så til utlysningsteksten om at søkere med nyere doktorgrad er ønsket, og at det er flere gode søkere som har doktorgrader av nyere dato. Ombudet legger etter dette til grunn at alder ble vektlagt negativt i komiteens vurdering av om A var blant de tre best kvalifiserte kandidatene.

Universitetet mener at dersom sakkyndig komite vektla alder, så er dette under enhver omstendighet reparert ved intern komites vurdering, hvor alder ikke har vært en del av vurderingen.

Universitetet opplyser at når sakkyndig komite har levert sin rapport, så nedsettes en intern komite for videre arbeid med innstillingen. Komiteen diskuterer rapporten fra sakkyndig komite, og velger ut en gruppe kandidater for intervju/prøveforelesning. I henhold til Xs regelverk skal den interne komiteen vurdere kandidatene fra et helhetlig instituttperspektiv, med utgangspunkt i rapporten fra sakkyndig komite.

Ombudet har merket seg at A var blant syv som ble innkalt til intervju og prøveforelesning, og at universitetet påpeker at den interne komiteen vurderte søkernes kompetanse uavhengig av deres alder.

Ombudet mener det ikke er avgjørende hvorvidt den interne komite faktisk vektla alder. Ombudet påpeker at det fremgår av Xs regelverk at vurderingen fra den interne komiteen gjøres med utgangspunkt i rapporten fra sakkyndig komite. Denne rapporten tillegges altså betydelig vekt når den interne komite skal rangere søkerne. I henhold til Xs regelverk om tilsettinger (§ 12 (4)), skal en søkers kvalifikasjoner og egnethet for stillingen vurderes på bakgrunn av kunngjøringsteksten og stillingsbeskrivelsen, de sakkyndiges vurdering og referat fra intervjuer og innhentede referanser. Ombudet mener det er naturlig å anta at det å ikke bli rangert som topp tre av den sakkyndige komite, og dermed heller ikke være gjenstand for en grundig vurdering, men kun en kort omtale, gjør at en har et dårligere utgangspunkt når avgjørelsen om tilsetting skal fattes. Ombudet har for øvrig merket seg at den interne komite rangerte søkerne identisk med anbefalingene fra sakkyndig komite, og at vurderingen av A var kortfattet.

Ombudet mener derfor at universitetet ikke har klart å sannsynliggjøre at alder ikke var avgjørende for As mulighet til å bli vurdert på lik linje med de andre kandidatene. Det at sakkyndig komite uttaler at A er kvalifisert til stillingen, men at søkere med doktorgrader av nyere dato foretrekkes, gjør at ombudet mener det er mest sannsynlig at alder indirekte har vært avgjørende i den sakkyndige komiteens vurdering av A som kandidat. Det kan dermed ikke utelukkes at alder har hatt betydning for vurderingen av at han ikke var blant de tre kandidatene sakkyndig komite anså best kvalifiserte. Vurderingen fra den interne komiteen gjøres med utgangspunkt i rapporten fra sakkyndig komite, og dersom alder der ble vektlagt negativt, så er det vanskelig å se for seg hvordan dette i tilstrekkelig grad har blitt avhjulpet i den interne komiteens vurdering.

Ombudet er derfor kommet til at Universitetet i X har forskjellsbehandlet A ved at alder indirekte ble vektlagt negativt av den sakkyndige komiteen, slik at A ikke hadde like gode muligheter som yngre søkere til å bli vurdert ut fra sine kvalifikasjoner av den interne komiteen.

Ombudet presiserer, som nevnt innledningsvis, at ombudet ikke kan ta stilling til hvorvidt A var best kvalifisert for stillingen.

Konklusjon

Universitetet i X har brutt arbeidsmiljøloven § 13-1. A ble diskriminert da han, på grunn av alder, ikke fikk mulighet til å bli vurdert til stilling som førsteamanuensis ved Z Institutt på lik linje med de andre kandidatene.