16/758 Spørsmål om diskriminerende stillingsannonse

Likestillings- og diskrimineringsombudet har mottatt en henvendelse med spørsmål om Centric Care sine annonser hvor virksomheten søker etter «spansktalende» sykepleiere til oppdrag i Norge er i overensstemmelse med diskrimineringsloven om etnisitet. Ombudet valgte å ta opp saken til klagesaksbehandling på eget initiativ.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet frem til at Centric Care sine annonser ikke er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet (språk), jf. diskrimineringsloven § 6.

Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse kan bringes inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Fristen er tre uker fra dere har mottatt dette brevet, se vedlagte orientering.

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Centric Care har hatt stillingsannonser hvor det søkes etter «spanske» sykepleiere til oppdrag i hele Norge. Etter at ombudet tok kontakt, endret Centric Care annonsene, slik at virksomheten nå søker «spansktalende» sykepleiere.

Centric Care opplyser at virksomheten rekrutterer helsepersonell fra hele Norden og flere land i Europa for å bistå det norsk helsevesen med kvalifisert arbeidskraft. Centric Care rekrutterer aktivt fra blant annet Spania, og virksomheten påpeker at det da er nødvendig å tilby kandidater som ikke snakker norsk et kurs i norsk språk. Siden Centric Care allerede har et undervisningsopplegg som er tilpasset spansktalende sykepleiere som ønsker å jobbe i Norge, ønsker de å komme i kontakt med slike kandidater for å tilby dem kurs og ansettelse. Undervisningen er fra spansk til norsk, og derfor språkkravet i stillingsannonsen. Etter gjennomført språkkurs, vil søkerne få tilbud om ansettelse og oppdrag i Centric Care. For de som har gått språkkurset eksisterer en gjensidig bindingstid på 3500 timer, hvilket innebærer at Centric Care garanterer den ansatte 3500 timers inntekt i løpet av 2,5 år.

Centric Care opplyser at alle søkere blir vurdert for ansettelse uavhengig av nasjonalitet og språk. Dersom virksomheten får inn søkere på en stillingsannonse som det her er snakk om og som ikke trenger norskkurs, så vil disse bli vurdert, rekruttert og ansatt på samme måte som alle andre skandinavisktalende søkere. Dersom en søker ikke har tilstrekkelig kompetanse innen skandinavisk språk, og ikke kan delta ved undervisning fra spansk til norsk, så vil virksomheten henvise søkeren videre til andre kursleverandører og oppfordre vedkommende til å søke på stillinger når de har tilegnet seg tilstrekkelig kompetanse i norsk språk.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn (diskrimineringsloven om etnisitet), jf. § 23 i loven. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 2.

Diskrimineringsloven om etnisitet

Diskrimineringsloven om etnisitet forbyr diskriminering på grunn av etnisitet, religion eller livssyn, jf. § 6 første ledd første punktum. Diskriminering på grunn av nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk regnes også som diskriminering på grunn av etnisitet, jf. § 6 første ledd andre punktum.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter unntaksbestemmelsen i § 7 eller bestemmelsen om positiv særbehandling i § 8.

Forskjellsbehandling er ikke i strid med diskrimineringsforbudet når den har et saklig formål, den er nødvendig for å oppnå formålet og det er et rimelig forhold mellom det man ønsker å oppnå og hvor inngripende forskjellsbehandlingen er for den eller de som stilles dårligere, jf. § 7.

Bevisregler

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 24.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om Centric Care sine annonser, hvor det ble søkt etter «spansktalende» sykepleier til språkkurs med påfølgende tilbud om ansettelse, er i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet § 6. Det fremgår av diskrimineringsloven § 6 at diskriminering på grunn av språk regnes som diskriminering på grunn av etnisitet.  Kravet om at søkere skal snakke spansk vil i praksis ekskludere de søkerne som ikke kommer fra spansktalende land. Ombudet skal ta stilling til om ikke-spansktalende sykepleiere har blitt diskriminert ved at Centric Care kun tilbyr språkkurs til spansktalende sykepleiere.

Blir ikke-spansktalende sykepleiere behandlet dårligere?

Det første spørsmålet er om annonsen medfører at sykepleiere som ikke snakker spansk blir stilt dårligere enn sykepleiere som er spansktalende.

Det er på det rene at kun spansktalende sykepleiere er aktuelle for spanskkurset med påfølgende ansettelse i Centric Care. Således fremstår annonsen å være egnet til å stille sykepleiere som ikke snakker spansk dårligere.

Centric Care har imidlertid opplyst at annonsen ikke er i veien for at også sykepleiere som allerede behersker skandinaviske språk kan søke om ansettelse ved Centric Care. Centric Care har stort behov for helsepersonell, og virksomheten har til enhver tid har mellom 10 og 20 «ordinære» stillingsannonser publisert på finn.no og nav.no. De aktuelle annonsene var, ifølge Centric Care, ment for å tiltrekke enda flere potensielle ansatte ved å tilby et språkkurs forut for ansettelse. Ombudet har merket seg at det kun var 12 ledige plasser på spanskkurset, og at etterfølgende ansettelse var betinget av at kandidatene deltok på språkkurset og bestod eksamen. Søkerne måtte også inneha minimum A2-nivå i norsk før kurset startet. Skandinavisktalende sykepleiere vil ikke ha behov for å ta språkkurs, men kan søke direkte på de stillingsannonser som til enhver tid ligger ute. Centric Care påpeker for øvrig at dersom en søker med tilstrekkelig kompetanse i norsk språk hadde søkt på den aktuelle annonsen, ville søkeren bli vurdert, rekruttert og ansatt på samme måte som alle andre skandinavisktalende søkere.

Ombudet mener at stillingsannonsene ikke kan vurderes isolert, men at det må foretas en helhetsvurdering av de fordeler og ulemper skandinavisktalende søkere har, satt opp mot de fordeler og ulemper det innebærer å være spansktalende søker. Ombudet kan etter en slik vurdering ikke se at stillingsannonsene medfører at skandinavisktalende søkere stilles dårligere i lovens forstand.

Stillingsannonsen er imidlertid egnet til å stille dårligere de søkerne som verken behersker skandinaviske språk eller spansk. De vil være avskåret både fra å få mulighet til å delta på spanskkurset, med påfølgende tilsetting i Centric Care, samt søke på andre ledige stillinger ved Centric Care, ettersom virksomheten krever kompetanse i norsk eller andre skandinaviske språk.

Det neste spørsmålet ombudet dermed skal besvare er om forskjellsbehandlingen på grunn av språk likevel er lovlig etter diskrimineringsloven om etnisitet § 7.

Lovlig forskjellsbehandling?

For at forskjellsbehandlingen skal være lovlig må den ivareta et saklig formål. Med andre ord; har Centric Care en saklig grunn til å kun tilby spansktalende søkere språkkurs? Forskjellsbehandlingen må videre være nødvendig for å oppnå formålet, og den kan ikke være uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som rammes.

Nødvendig for å oppnå et saklig formål?

Centric Care rekrutterer helsepersonell fra flere land i Europa for å tilby det norske helsevesen kvalifisert arbeidskraft, herunder fra Spania. Kompetanse i norsk er en forutsetning for å kunne arbeide som sykepleier i Norge. Det er således nødvendig å tilby kandidatene som ikke snakker norsk i tilstrekkelig grad et kurs i norsk språk, fagterminologi, etikk, kultur, samfunn og organisering av helsevesenet. Ettersom virksomheten er kjent med at det er en del spansktalende sykepleiere som ønsker å jobbe i Norge, men som mangler den nødvendige språkkompetansen, har Centric Care derfor et undervisningsopplegg som er tilpasset spansktalende sykepleiere som ønsker å jobbe i Norge. Centric Care rekrutterer aktivt fra Spania, og det er således saklig at deres undervisningsopplegg går fra spansk til norsk. Det at Centric Care tilbyr språkkurs for å gi spansktalende sykepleiere mulighet til å arbeide i Norge, betyr ikke at også andre har krav på lignende språkkurs. Ombudet kan ikke se at det er bestemmelser i sektorlovgivningen som plikter en virksomhet å tilby undervisning på alle språk. Ombudet mener uansett at det vil være altfor ressurskrevende å skulle kreve at Centric Care skulle tilby språkkurs/undervisning også til ikke-spansktalende.

Ombudet finner at Centric Care har redegjort i tilstrekkelig grad for at det er nødvendig for å oppnå et saklig formål at de tilbyr spansktalende sykepleiere språkkurs, uten at det forplikter virksomheten å tilby språkkurs også til sykepleiere som ikke snakker spansk.

Uforholdsmessig inngripende overfor de som forskjellsbehandles?

Centric Care har opplyst at alle søkere blir vurdert for ansettelse uavhengig av nasjonalitet og språk. Forutsetningen er at søkere har tilstrekkelig norskkompetanse. Ombudet legger til grunn at det finnes en rekke andre leverandører av språkkurs som kan gi søkere den tilstrekkelige kompetanse i norsk. Dersom en søker tilegner seg norskkompetanse, vil vedkommende kunne søke på ledige stillinger ved Centric Care på lik linje med andre. Centric Care har også opplyst at dersom de får inn søkere som ikke har tilstrekkelig kompetanse i skandinaviske språk, og heller ikke kan delta ved undervisning fra spansk til norsk, så henviser virksomheten disse søkerne videre til andre kursleverandører.

Ombudet kan på denne bakgrunn ikke se at forskjellsbehandlingen er uforholdsmessig inngripende overfor ikke-spansktalende sykepleiere.

Konklusjon

Centric Care sine stillingsannonser er ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisitet (språk), jf. diskrimineringsloven § 6.