Ombudet henla sak som gjaldt påstand om rasisme og unødig maktbruk fra politiet

Konklusjon

Saken henlegges.

Saken ble påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda var enig i ombudets vurdering

  • Saksnummer: 16/811
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.
  • Dato for uttalelse: 6. mai 2016
  • Nemndas saksnummer: 5/2017
  • Dato for nemndas uttalelse: 12. juni 2017

 

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 5. april 2016 fra A.

A mener at hun på grunn av sin hudfarge fikk en uverdig og diskriminerende behandling under pågripelse og transport til politihuset den 8. juli 2014, samt ved løslatelsen da hun ble bundet fast i en rullestol og trillet ut av fengselet. A anmeldte tjenestemennene ved Oslo Politidistrikt den 7. august 2014. Ombudet har fått kopi av anmeldelsen og kopi av påtalevedtaket fra Spesialenheten for politisaker.

Det fremgår av vedtaket at både A og politibetjentene har fått redegjøre for hendelsesforløpet. Det er flere videoklipp fra hendelsen, men ingen viser hva som skjedde før A lå på bakken. A hevder at politikvinnene dyttet henne i bakken med makt, hun skal også ha bedt sønnen om å filme hendelsen, men dette videoklippet har ikke blitt fremlagt til tross for anmodning fra Spesialenheten.

Det fremgår av påtalevedtaket at det var mye aggresjon og høylytt diskusjon under pågripelsen. Betjentene måtte ringe opp forsterkninger og holde henne igjen da hun ikke ville holde seg i ro og sparket fra seg. Under oppholdet og løslatelsen ville hun heller ikke samarbeide. Spesialenheten avviser at pågripelsen var rasistisk motivert, men anfører at bruken av makt var foranlediget av hennes egen opptreden.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan i særlige tilfeller kunne avslutte en sak uten realitetsavgjørelse, selv om saken er tatt til behandling, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4. Forarbeidene nevner blant annet at saken er blitt gammel, som en grunn til henleggelse.

Den påklagde hendelsen skjedde for nærmere to år siden, dermed vil det være vanskelig for ombudet å innhente informasjon fra vitneforklaringer slik at saken kan opplyses tilstrekkelig til å sikre en forsvarlig behandling av klagen. Bildedokumentasjonen det vises til på blant annet Dagbladet.no, viser heller ikke hvordan A havnet på bakken. Påtalevedtaket viser og underbygger at det var hennes eksmanns opptreden og rulleblad som var årsak til at politiet bestemte seg for å kontrollere dem, og at det var opptredenen hennes som førte til at hun ble pågrepet og ført til politihuset og satt i arrest.

Ombudet har derfor besluttet å ikke realitetsbehandle As klage.

Konklusjon

Saken henlegges.