Haukeliekspressen diskriminerte ikke passasjer i rullestol

A klaget på mangel på rampe og faste seter til passasjer i rullestol på Haukeliekspressen.

Ombudet tok stilling til om de to buss-selskapene som kjører Haukeliekspressen (Tide Buss AS og Telemark Buss AS) har universelt utformede busser. Buss-selskapene dokumenterte at de benytter busser av nyere dato som tilfredsstiller krav til universell utforming. Bussene har blant annet rampe og seter til passasjer i rullestol. Buss-selskapene kunne imidlertid bli nødt til å sette inn eldre busser ved behov.

Ombudet mente at det ikke kunne stilles krav til utbedring av eldre busser til standarden universell utforming så lenge buss-selskapene har en ordning som sikrer at passasjerer i rullestol får dekket sine behov. Begge selskaper hadde en ordning der passasjer i rullestol fikk dekket sine behov forutsatt at passasjeren forhåndsbestilte reisen.

Konklusjon

Ombudet konkluderte med at Tide Buss AS og Telemark Buss AS ikke bryter plikten til å sikre universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

  •  Saksnummer: 14/1683
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 23. februar 2015

 Sakens bakgrunn

Saken gjelder universell utforming av Haukeliekspressen. Haukeliekspressen kjøres av to buss-selskaper; Tide Buss AS og Telemark Bilruter AS.

Partenes syn på saken

A:

A klager på mangelfull universell utforming av Haukeliekspressen. A hevder at han har problemer med å reise med Haukeliekspressen på grunn av manglende tilgjengelighet for rullestol. Bussene har ikke rampe. Dette gjør det vanskelig for A å komme om bord i bussen. Bussene har ikke egne plasser for rullestol. A har derfor blitt plassert bak sjåføren. Det kan være vanskelig for ham å rekke frem i tide fra sitt sete til toalettet helt bakerst i bussen.

Tide Buss AS:

Tide Buss AS viser i sin redegjørelse til at de følger de regler som gjelder for universell utforming, herunder forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. Tide Buss har to faste busser som kjører Haukeliekspressen. Disse bussene er nye og følger kravene til universell utforming. Det kan imidlertid settes inn suppleringsvogner og erstatningsvogner ved behov, vogner som ikke er universelt utformet. Det vises til Samferdselsdepartementets rundskriv om tilgjengelighet på ekspressbusser av 1. mars 2006, der det fremgår at transportørens plikt til tilrettelegging suppleres av en informasjonsplikt for passasjer. Passasjerens plikt til å melde fra til transportør på forhånd er gjenspeilet i Haukeliekspressens generelle regler/reisevilkår.

Tide Buss opplyser at de ved alle nye busskjøp har tilfredsstilt kravene til universell utforming. Utformingen på ekspressbusser er ved heis foran bakdør der kunden har plass til å sitte i sin rullestol festet ved stropper utformet etter gjeldende forskrifter. Begge dagens ekspressbusser tilhørende Tide Buss AS på Haukeliruten har universell utforming i henhold til gjeldende regler.

Telemark Bilruter AS:

Fra 1. november 2013 har bussene, som går i fast rute på Haukeliekspressen, rett universell utforming. Disse bussene har rullestolheis og plass til rullestol bak like ved toalettet. Festeanordninger i buss er konstruert i samsvar med Bussdirektivet, vedlegg 7, (Om universell utforming av motorkjøretøy).

I NOR-WAY Bussekspress sine vilkår, under «Generelle regler» må rullestolbrukere forhåndsbestille senest kl. 14:00 siste virkedag før reisen.

Det hender det går reservemateriell i form av busser registrert før 1. januar 2010. For disse er det ikke krav til universell utforming, men selskapet vil da skaffe annet transportmiddel til passasjeren (minibuss/maxitaxi).

Rettslig grunnlag

Ombudet har kompetanse til å gi uttalelse om et forhold er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl), jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 3.

Denne saken reiser spørsmål om virksomheters plikt til å sikre universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Det følger av dtl § 13 fjerde ledd at det ikke er plikt til universell utforming etter dtl dersom virksomheten oppfyller nærmere bestemmelser i lov eller forskrift om innholdet i plikten til universell utforming. For ekspressbusser registrert etter 1. januar 2010 gjelder forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv.

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13 vil det være opp til innklagede å sannsynliggjøre at det ikke har forekommet diskriminering i strid med loven, dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd.

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at Tide Buss AS og Telemark Bilruter AS er virksomheter som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.

Det første ombudet må ta stilling til er om bussene tilfredsstiller kravene til universell utforming.

Forskrift om universell utforming av motorvogn i løyvepliktig transport mv. stiller krav til universell utforming av busser i klasse II og III. Ekspressbusser er busser i klasse III. Forskriften gjennomfører EUs bussdirektiv 2001/85/EF. Forskriften sier at alle busser registrert i klasse II og III etter 1. januar 2010, og som går i trafikk på basis av ruteløyve, skal være utstyrt med minst 1 rullestolplass. Vedlegg VII til forskriften inneholder tekniske krav til universell utforming av bussen, herunder for passasjer i rullestol. Bussen skal ha minst én dør som rullestolbrukere kan komme gjennom og atkomstdøren for rullestoler skal være utstyrt med en ombordstigningsinnretning.

De to faste bussene Tide Buss AS bruker på Haukeliekspressen har heis foran bakdør der kunden har plass til å sitte i sin rullestol festet ved stropper utformet etter gjeldende forskrifter. Bussene til Telemark Bilruter AS har rullestolheis og plass til rullestol bak like ved toalettet.

Tide Buss AS opplyser at i daglig drift er bussen utformet med ordinære seter på plassen for rullestoler. Når passasjer melder inn behov, fjernes seter og det tilrettelegges for plass i henhold til gjeldende krav.

Vedlegg VII til forskriften bestemmer at bussen kan være utstyrt med avtakbare seter i rullestolområdet, forutsatt at disse setene enkelt kan fjernes av føreren eller personalet.

Ombudet legger til grunn at Tide Buss AS og Telemark Bilruter AS oppfyller kravene i forskriften om universell utforming av ekspressbusser. Det følger da av dtl § 13 fjerde ledd at Tide Buss AS og Telemark Bilruter AS ikke har plikt til universell utforming etter dtl § 13 tredje ledd når det gjelder de nye bussene selskapene har.

As har påklaget mangel på rampe og egne seter til passasjer i rullestol. Han har også klaget over at han har blitt plassert langt fra toalettet. Som det fremgår over, har de nye bussene til Tide Buss AS og Telemark Bilruter AS heis og plass til passasjer i rullestol. Plassen er bak i bussen, i nærheten av toalettet.

Ombudet ser ikke bort i fra at A kan ha reist med en eldre buss. Det er ikke vedtatt forskrifter for universell utforming av eldre busser. Plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven gjelder også for eksisterende busser, men i henhold til praksis fra ombudet og nemnda kan det overfor eksisterende busser kun pålegges mindre tiltak. Ombygging av busser faller ikke innenfor mindre tiltak som ombudet kan pålegge i kraft av diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

Det fremgår av rundskriv N-2/2006 fra Samferdselsdepartementet; rundskriv om tilgjengelighet på ekspressbusser, at et selskap plikter å gjøre transporttjenesten tilgjengelig, enten ved tilpasning av materiell eller ved etablering av et serviceopplegg. Både Tide Buss AS og Telemark Bilruter AS har en ordning i form av forhåndsbestilling som sikrer at passasjerer i rullestol får reise med deres busser. Denne ordningen sikrer at denne gruppens behov ivaretas, i tråd med rundskriv N-2/2006.

Konklusjon

  •  Tide Buss AS bryter ikke plikten til å sikre universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.
  •  Telemark Buss AS bryter ikke plikten til å sikre universell utforming, jf. diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13.