spørsmål om universell utforming av inngangspartiet til et legekontor

 B kommune rettet opp feil og brøt ikke plikten til universell utforming av inngangsparti

Ombudet mottok en klage på at inngangspartiet ved C legevakt i B kommune ikke hadde trinnfri adkomst til legevakten. Etter at saken ble påklaget, ble det bygget en rampe foran inngangen for å sikre trinn for adkomst for allmenheten.

Ombudet kom til at B kommune ikke handlet ikke i strid med plikten til universell utforming fordi kommunen har utbedret inngangen til C legevakt.

  • Saksnummer: 16/906
  • Lovgrunnlag: diskriminering og tilgjengelighetsloven § 13
  • Dato for uttalelse: 28. juni 2016

 

Sakens bakgrunn

C legevakt i B kommune har frem til juni 2016 ikke hatt trinnfritt inngangsparti. Etter at A klaget dette inn for ombudet, har kommunen bygget en rampe foran inngangen.

Partenes syn på saken

A:

A opplyser at mangel på trinnfri adkomst til legevakten er tatt opp gjennom kommunens råd for funksjonshemmede flere ganger uten at noe har skjedd. A opplyser at han trakk seg fra rådet høsten 2015 på grunn av at kommunen ikke tok hensyn til noen av rådets anbefalinger og pålegg. Ifølge A, skal ordføreren i kommunen ha uttalt at kommunen ikke vil gjøre noe med inngangen til legevakten på minst ett år.

B kommune:

B kommune opplyser at de tidligere har vært i dialog med byggeier og entreprenør, men ikke kommet til en løsning. Etter at A klaget saken inn for ombudet, tok kommunen på ny kontakt med entreprenør, og det har nå blitt bygget en rampe foran inngangen til C legevakt. Ifølge kommunen vil det bli satt opp en vegg ved enden av rampen, der den er «kappet».

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Plikt til universell utforming

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 tredje ledd pålegger offentlige og private virksomheter rettet mot allmennheten en plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon. Brudd på plikten til universell utforming etter § 13 regnes som diskriminering, jf. § 12 første ledd.

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig, jf. § 13 andre ledd.

Plikten til universell utforming rekker så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten, jf. § 13 tredje ledd første punktum. Ved vurderingen av om utformingen eller tilretteleggingen medfører en uforholdsmessig byrde vil den positive effekten og viktigheten av tilretteleggingen måtte veies mot kostnader og andre former for belastning tilretteleggingen medfører. Det følger av loven at det særlig skal legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, om virksomhetens alminnelige funksjon er av offentlig art, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen, virksomhetens ressurser, sikkerhetsmessige hensyn og vernehensyn.

Bevisregler

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30 andre ledd bokstav b).

Ombudets vurdering

Ombudet vil innledningsvis fastslå at C legevakt er en virksomhet som har plikt til å sikre at virksomhetens hovedløsninger er universelt utformet etter diskriminerings- og tilgjengelighetslovens § 13. Virksomheten har derfor plikt til å tilrettelegge de deler av virksomhetens lokaler som benyttes av allmennheten (pasienter eller andre) på en slik måte at flest mulig, uavhengig av individuelle forutsetninger, vil ha tilgang til virksomhetens tjenester.

Ombudet tar ikke stilling til om C legevakt i sin helhet er universelt utformet. Ombudet tar kun stilling til det påklagede forholdet.

Byggteknisk forskrift § 12-4(2) (c) bestemmer at inngangspartiet i et bygg som er rettet mot allmennheten, skal være trinnfritt. Mangel på trinnfri adkomst er ikke i tråd med prinsippet om universell utforming fordi det utgjør et hinder for bevegelseshemmede.

B kommune har oversendt dokumentasjon på at det er bygget en rampe foran inngangen til C legevakt. Ombudet legger til grunn at det nå er trinnfri adkomst til legevakten.

På denne bakgrunn konkluderer ombudet med at B kommune ikke handler i strid med plikten til universell utforming.

Konklusjon

B kommune handler ikke i strid med plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 13 fordi kommunen har utbedret inngangen til C legevakt.