Unibuss sin praksis er ikke diskriminerende overfor reisende med rullestol

Saken gjelder spørsmål om Unibuss sin praksis overfor reisende med rullestol er i strid med diskrimineringsforbudet i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har vurdert saken. Ombudet mener at praksisen medfører at reisende med rullestol stilles dårligere i lovens forstand, men at Unibuss har sannsynliggjort at forskjellsbehandlingen er lovlig. Ombudet har derfor kommet frem til følgende:

Unibuss sin praksis overfor reisende med rullestol er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.

  • Saken er påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda
  • Saksnummer: 17/376
  • Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5
  • Dato for uttalelse: 2. juni 2017

Beskrivelse av saken

Ombudet skal ta stilling til om Unibuss har en diskriminerende praksis overfor reisende i rullestol.

I henhold til Unibuss sine reisevilkår, så må reisende i rullestol, for å være sikret plass, bestille plass senest 48 timer før avreise. Reisende i rullestol kan reise med Unibuss uavhengig av om rullestolplass er bestilt, men risikerer da å måtte vente på neste buss, dersom bussjåfør ikke rekker å sikre forsvarlig sikring og innfesting. Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) reagerer på at rullestolplassen i bussen også brukes til bagasje.

Partenes syn på saken

Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF):

Norges Handikapforbund Trøndelag (NHF) hevder at Unibuss sin praksis er diskriminerende overfor rullestolbrukere.

NHF reagerer på at Unibuss krever at rullestolbrukere må gi beskjed så tidlig som 48 timer før reise at de ønsker å bruke bussen. Det er ikke påkrevd eller naturlig for andre å bestille sete på flybuss. NHF mener det må være mulig for flybussen å være innredet på en slik måte at minst 1 rullestolbruker kan være med første ordinære avgang, såfremt midtrommet ikke er fullt av andre reisende (ikke bagasje).

Selv om bussene i utgangspunktet er universelt utformet, bruker selskapet plassen for reisende med rullestol til bagasje. Plassen er dermed opptatt, uavhengig av hvor mange passasjerer som er på bussen. Bussene er derfor i praksis ikke universelt utformet. NHF mener det er diskriminerende å se en halvtom buss kjøre fra deg fordi midtrommet har for mye bagasje, spesielt dersom det er dårlig vær, og det er langt mer enn 10 minutter mellom avgangene. NHF etterlyser informasjon på Unibuss sine hjemmesider om at rullestolbrukere får være med bussen selv om man ikke har fulgt bestillingsreglene. NHF mener også at tiden som brukes for ombordstigning og festing av rullestol ikke er problematisk. Hensikten med krav om universelt utformet kollektivmateriell er at alle skal kunne bruke bussen på en likestilt måte.

Unibuss:

Unibuss erkjenner at selskapet har en ordning med plassreservasjon 48 timer før avreise for reisende med rullestol. Dette for å sikre den reisende best mulig service. Ettersom det av tekniske årsaker tar noe tid å forberede rullestolheisen, så kan det være en fordel å være kjent med ønsket reisetidspunkt, slik at regularitet kan ivaretas. Unibuss opplyser at lasting av passasjer med rullestol er noe mer tidkrevende, og en beregner 5 minutter fra operasjonen begynner til den er ferdig. Samtidig har selskapet en rutetabell å forholde seg til. Unibuss viser til at også andre selskaper har lignende praksis, slik som Norwegian, SAS og Nettbuss. Unibuss bemerker at Værnesekspressen ikke praktiserer plassreservasjon for andre reisende på sine avganger.

Unibuss påpeker imidlertid at reisende med rullestol betjenes som ordinære reisende selv om de ikke har bestilt plass. Er det plass på bussen, kan de få reise på lik linje med øvrige reisende. Ved startholdeplassene så er reisende med rullestol sikret plass på neste avgang, dersom det er fullt belegg på den avgangen de møter opp til. Dersom reisende med rullestol har påstigning på annen holdeplass enn startholdeplassene, og bussen som ankommer har fullt belegg, så vil Unibuss reservere plass på neste buss som kjører ut.

Unibuss opplyser at bagasjen plasseres andre steder enn på rullestolplassen. Større kolli plasseres primært i bagasjerom under bussen, mens mindre ryggsekker og håndvesker primært plasseres i hylle over sete, sekundært i bagasjehylle.

Unibuss opplyser at de vil sikre at informasjon på deres hjemmesider om at reisende med rullestol ikke er avhengig av å bestille plass i forveien for å kunne få plass, men at dette anbefales for å være sikker på at man får plass på den aktuelle bussen.

Ombudets oppgave i klagesaker

Ombudet kan gi uttalelse om forholdet som klageren har bedt ombudet vurdere er brudd på diskriminerings- og tilgjengelighetsloven eller ikke, se diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd (avsnitt).

Ombudets vurdering

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl) § 5 forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Ombudet skal ta stilling til om Unibuss sin praksis overfor reisende med rullestol er diskriminerende overfor reisende med rullestol.

Er reisende med rullestol stilt dårligere?

For å kunne slå fast at diskriminering har skjedd, er det et grunnleggende vilkår at reisende med rullestol er blitt rammet negativt.

Unibuss erkjenner at virksomheten har en ordning med plassreservasjon 48 timer før avreise for reisende med rullestol. Dersom dette er eneste mulighet til å få reise med Unibuss, så vil denne kundegruppen unektelig være stilt dårligere sammenlignet med andre reisende.

Unibuss har imidlertid påpekt at det ikke er noe krav om at reisende med rullestol bestiller reise på forhånd, men forhåndsbestilling vil sikre den reisende en plass på den aktuelle avgangen. Reisende med rullestol betjenes som ordinære reisende selv om de ikke har bestilt plass. Unibuss opplyser at bakgrunnen for ønske om forhåndsbestilling er for å sikre best mulig service, ettersom lasting av passasjer med rullestol er noe mer tidkrevende. Selskapet har også en rutetabell å forholde seg til, ettersom det av tekniske årsaker tar noe tid å forberede rullestolheisen.

Når det gjelder startholdeplassene, så opplyser Unibuss at dersom det er fullt belegg på avgangen som de møter opp til, så er de sikret plass på neste avgang.

Ombudet finner ikke at disse forholdene tilsier at reisende med rullestol er stilt dårligere i lovens forstand. Ombudet viser til forarbeidene (Ot. prp. nr. 44 (2007-2008) pkt. 9.6.3.3), hvor det fremgår at «(…) ikke enhver minste virkning i negativ retning vil være omfattet av vernet».

Ombudet har imidlertid merket seg at dersom reisende med rullestol venter på en annen holdeplass enn startholdeplassene, og den aktuelle bussen er full, så vil ikke Unibuss ha samme mulighet til å garantere plass på neste avgang. Unibuss vil da sørge for at neste buss som kjører fra startholdeplassen har reservert plass. Dette innebærer at den reisende vil kunne måtte vente i noe lengre tid.

Ombudet mener at reisende med rullestol i slike tilfeller stilles dårligere enn andre reisende i lovens forstand.

Spørsmålet blir dermed om forskjellsbehandlingen er lovlig. Det er Unibuss som må sannsynliggjøre at vilkårene for lovlig forskjellsbehandling er oppfylt, jf. dtl. § 30.

Er forskjellsbehandlingen lovlig?

Forskjellsbehandling som er forholdsmessig og nødvendig for å oppnå et saklig formål, er lovlig, se dtl. § 6. Alle vilkårene må være oppfylt.

Er forskjellsbehandlingen nødvendig for å oppnå et saklig formål?

Det er kun dersom reisende med rullestol ønsker å reise fra en annen stasjon enn startholdeplassene, at vedkommende ikke er garantert plass på den aktuelle avgangen eller neste. Unibuss har opplyst at dette handler om kapasitet. Dersom bussen er full, så kan ikke selskapet be andre reisende gå av bussen for å gjøre plass til rullestolen.

Når det gjelder bruk av rullestolplassen til bagasje, så opplyser Unibuss at bagasjen i utgangspunktet skal plasseres andre steder enn på rullestolplassen/ midtgangen. Større kolli plasseres primært i bagasjerom under bussen, mens mindre ryggsekker og håndvesker primært plasseres i hylle over sete, sekundært i bagasjehylle. Ombudet forutsetter at dersom bagasje er plassert i midtgangen, så er dette fordi alle andre bagasjerom er benyttet. Midtgangen bør være forbeholdt reisende med rullestol.

Ombudet mener at hensynet til andre passasjerer er et saklig formål. Ombudet kan ikke se hvordan dette hensynet kan ivaretas på annen måte enn å sende ut ny buss med reservert plass, dersom de bussene som allerede er ute har fullt belegg.

Er forskjellsbehandlingen uforholdsmessig inngripende for reisende med rullestol?

Det er som nevnt ikke noe krav om at reisende med rullestol bestiller plass på forhånd, men dette vil sikre dem plass på den aktuelle avgangen. Dersom reisende med rullestol har påstigning på en av startholdeplassene, så vil de være garantert plass på den neste avgangen, dersom det er fullt belegg på avgangen de møter opp til.

Utfordringen gjelder som nevnt ved påstiging på de andre holdeplassene. Ombudet har forståelse for at det ikke er noen god opplevelse å ikke få plass på bussen fordi den ikke har plass til rullestol. Det å skulle vente på at ny buss må sendes ut fra sentralen, hvilket innebærer noe mer venting, og potensielt i dårlig vær, er uheldig. Samtidig må det tas hensyn til andre passasjerer. Det vil ikke være rimelig å kreve at andre passasjerer, som har gått på bussen på tidligere stasjoner på ruten, skal gå av for å gjøre plass til rullestolen. I en slik situasjon må hensynet til de andre passasjerene veie tyngre. I denne avveiningen spiller det også inn at det finnes en mulighet for forhåndsbestilling for rullestolbrukere, selv om forhåndsbestilling ikke er noe krav.

Ombudet mener på denne bakgrunn at forskjellsbehandlingen ikke er uforholdsmessig inngripende overfor reisende med rullestol. Vilkårene for lovlig forskjellsbehandling i lovens § 6 er dermed oppfylt.

Ombudet ber Unibuss sørge for at informasjon om at reisende med rullestol ikke er avhengig av å bestille plass i forveien for å kunne få plass, men at dette anbefales for å være sikker på at man får plass på den aktuelle bussen, er lett tilgjengelig, for eksempel på virksomhetens hjemmesider. Videre henstiller ombudet om at virksomheten sikrer at alle sjåfører er kjent med rutinene for tilrettelegging for reisende med rullestol, herunder at bagasje kun kan plasseres i midtgangen når øvrige bagasjerom er fulle.

Konklusjon

Unibuss sin praksis overfor reisende med rullestol er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.