Kirsti Slotsvik var best kvalifisert til stillingen som kystdirektør.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener Fiskeri- og kystdepartementet har godgjort at det ikke har vært lagt vekt på kjønn i strid med likestillingsloven i forbindelse med utnevning av ny kystdirektør.

En mannlig søker klaget utnevningen inn for ombudet.  Han mente seg bedre kvalifisert enn Slotsvik fordi hun ikke har maritim kompetanse. 

Ifølge departementet er maritim bakgrunn relevant for stillingen, men søkernes lederegenskaper har vært viktigere. På grunn av den lave kvinneandelen i Kystverket har det vært et mål å bedre kjønnssammensetningen, men det har likevel aldri vært aktuelt å fravike kvalifikasjonsprinsippet. Det ble gjort aktive søk etter kandidater av begge kjønn.

Ombudet mener departementet har benyttet kriterier og kompetansekrav som fremstår som kjønnsnøytrale. Samtidig har man valgt kriterier som gjør det mer sannsynlig for at også kvinner vil kunne nå opp i konkurransen på et felt med stor mannsdominans. Dette er etter ombudets vurdering positivt. Ombudets avgjørelse kan klages inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Klagefristen er tre uker.