Bilde av Equalitasvinnere

Kadra Yusuf og ni andre prisvinnere, feiret torsdag 26. april starten på ombudets to måneder lange Bevisstturne sammen med statsekretær Laila Gustafsen og likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Torsdag kveld, utenfor Deichmanske bibliotek på Schous plass på Grünerløkka i Oslo, delte ombudet ut Equalitasprisen og lanserte den landsomfattende "Bevisstturneen". Publikum fikk møte ti mennesker som har engasjert seg i kampen mot diskriminering og til slutt fikk de se kortfilmen "Slør" for aller første gang.

Bilde av Laila Gustafsen som åpner BevisstturneenTurneen ble offisielt åpnet av statsekretær Laila Gustafsen fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Hun roste ombudet for å informere om beskyttelsen mot diskriminering som finnes i lovverket.

Departementet finansierer deler av kampanjen som skal besøke over ti steder, fra Finnmark i nord til Kristiansand i sør i løpet av mai og juni.

Prisvinnerne
- Jeg vil gjerne få lov til å dele ut Equalitasprisen til noen av de modige, frittalende, sterke og tydelige personer vi er så heldige å ha midt iblant oss, sa likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

Disse personene ble i går hedret for sitt engasjement: 

Kim Friele har utmerket seg gjennom mange års engasjement for homofiles rettigheter i Norge. Friele medvirket til at straffelovens § 213 som kriminaliserte homoseksuelle handlinger mellom menn ble opphevet i 1972, at «homofili» ble strøket som psykiatrisk diagnose i 1978 og  at Norge i 1981 utvidet straffelovens paragrafer mot rasisme til også å gjelde diskriminering i forbindelse med seksuell legning. Hun var også den første homofile i Norge som stod fram med fullt navn. Kort sagt har Frieles engasjement ført til det å være homofil i Norge i dag er noe å være stolt av!

Bilde av Noman MobashirNoman Mubashir har brakt nye perspektiver inn i det norske medielandskapet. Han får prisen fordi han har vært en viktig stemme som har bidratt til å forme vår forståelse av det samfunnet vi lever i idag. Mubashir har vært engasjert i arbeid mot vold og terror. Han er en brobrygger og en viktig bidragsyter til en større forståelse av vår nye og mer sammensatte kultur bestående av ulike folk og folkegrupper. Han er en verdig mottaker av Equalitasprisen.Bilde av Shabana RehmanShabana Rehman er en kvinne som har gjort seg bemerket på mange felt. Som journalist, skribent og humorist har hun en personlig stil som utfordrer oss. Rehman har bidratt til å bryte ned fordommer og stereotype forestillinger blant både majoritets- og minoritetsbefolkningen i Norge. Hun får prisen fordi hun gjør oss bevisst på viktige spørsmål knyttet til kjønnslikestilling og diskriminering i Norge gjennom humor, ironi og et kritisk samfunnsblikk. Bilde av Guro FjellangerGuro Fjellangers
engasjement favner vidt, men kjernen er respekten for enkeltmennesket i alle situasjoner og livsfaser, miljøvern, demokrati og deltakelse. Fjellanger har bred politisk erfaring. Hun deltok i det såkalte Syseutvalget som våren 2005 la frem et forslag til rettslig vern mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og bedret tilgjengelighet for alle. Fjellanger har tidligere vært daglig leder for Senter mot etnisk diskriminering og styreleder i Norsk Organisasjon for Asylsøkere. I tillegg har hun deltatt aktivt i utviklingen av likestillingsstrategier for Norges Handikapforbund og YS.

Margreth Olin er kjent for å bruke film til å uttrykke seg. Gjennom filmer som ”Dei mjuke hendene”, ”Kroppen min”  og ”Ungdommens råskap” har hun gitt oss et innblikk i verdener som det øvrige samfunnet ellers ikke hadde fått kjennskap eller adgang til. Olins arbeid har bidratt til økt medmenneskelig forståelse. Samtidig reiser hun viktige spørsmål om samfunnet vi lever i og hvordan vi forholder oss til hverandre. Olin utfordrer oss til å være på vakt; enten hun skriver i Dagbladet eller regisserer film. Når Margreth Olin lar oss se forbi situasjonene som mennesker befinner seg i, oppdager vi at ”de andre” ikke er så ulike oss selv. 

Bilde av Ambreen PervezAmbreen Pervez har bidratt til å øke bevisstheten rundt diskriminering av minoritetskvinner. Hun har ikke funnet seg i å bli forskjellsbehandlet på usaklig grunnlag, og vist at det nytter å være bevisst og kreve sine rettigheter. Pervez ble kjent for oss da hun som deltidsansatt nektet å la seg diskriminere på arbeidsplassen fordi hun bruker hijab. Videre har hun tatt til ordet for dialog og forsoning mellom religioner, og hun er engasjert i debatten om tvangsekteskap og kvinners rettigheter, både  i Islam og i det norske samfunnet for øvrig. I dag er hun kriminologistudent og leder for Pakistansk Studentersamfunn (PSS).

Bilde av Kåre WillochKåre Willoch har tatt til ordet for en mer helhetlig tenkning rundt samfunnets forpliktelser overfor barn og andre med spesielle behov. Han har klart å reise en debatt om prioriteringer i samfunnet. Willoch har skapt debatt på en rekke samfunnsområder, men vi ønsker med denne prisen å hedre hans engasjement med hensyn til sikring av reell likeverdig behandling for alle.

 

 

Bilde av Kjell Henning ThonVålerengaklanen har lenge vært bevisst på at idretten skal være inkluderende og åpen for alle. De tatt tydelig avstand fra rasisme og homofobi ved å ta inn i vedtektene sine at slike holdninger ikke er forenelig med medlemskap i organisasjonen. Vålerengaklanen viser at god idrett bygger på gjensidig respekt og menneskeverd, både av og på banen. Idrett er viktig – og skal være for alle! Vålerengaklanen viser vei når det gjelder inkludering av alle i idretten. Kjell Henning Thon tok imot prisen på vegne av VIF-Klanen.

Bilde av Gunn WarstedGunn Wærsted er en kvinne som til fulle har vist at kvinner hører hjemme i toppen av norsk næringsliv. Ved å velge en utradisjonell karrierevei og besitte topp-posisjoner som blant annet administrerende direktør i Sparebank 1 gruppen, har hun gått i bresjen og vist at her hører kvinner hjemme! Ved sin åpenhet har hun også vært med på å sette søkelys på utfordringer når det gjelder likestilling i arbeidslivet. Wærsted har bidratt til den moderne likestillingsdebatten ved å påpeke det glasstaket som finnes i norsk næringsliv. Et likestilt samfunn er et samfunn hvor også dyktige kvinner får tilbud om toppstillinger og styreverv.

Kadra mottar EqualitasprisenKadra Yusuf har med sitt engasjement, sitt mot og sin vilje satt viktige spørsmål om kjønnslikestilling på dagsorden i den offentlige debatt. Hun er kjent for sin innsats mot kjønnslemlestelse. Slike modige stemmer må til for at vi skal forholde oss aktivt til vanskelige spørsmål. Det å ta til orde for endringer som også gjelder sensitive spørsmål som religion er avgjørende for samfunnsutviklingen. Yusuf fortsetter sin meningsytring til tross for at enkeltpersoner forsøker å stanse en åpen debatt med primitive virkemidler. For det fortjener hun heder, ikke bare som en forkjemper for ytringsfriheten, men i aller høyeste grad som en uredd talskvinne for likestilling i samfunnet vårt. 

Bilde av Equalitasdanserne
Equalitasvaktene fulgte nøye med.

Bilde av Dansers with Attitude
Dancers with Attitude fra African Youth varmet opp publikum før prisutdelingen.

Bilde av fremvisningen av Slør
Thomas Østbyes kortfilm ”Slør” viste tydelig hvordan det er å være annerledes i Norge i dag.

Bilde av publikum
Publikum danset og koste seg med Dancers with Attitude.

bilde av Beate Gangås som deler ut Equalitasprisen
Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås delte ut Equalitasprisen til personer som er på vakt mot usaklig forskjellsbehandling.

Bilde av publikum
Visning av filmen "Slør" for aller første gang.