Regjeringen har som mål å redusere uønsket deltid. Nå ser vi at helseforetak, som jo er statseide, går imot denne målsettingen.

Likestillings- og diskrimineringsombudet støtter sykepleierne på medisinsk klinikk på Oslo universitetssykehus i kampen mot ufrivillig deltid. Sykehuset har fått en bemanningsplan der flertallet av stillingene ved alle medisinske poster skal gjøres om til deltidsstillinger.

Uønsket deltid er en likestillingsutfordring, fordi det i all hovedsak rammer kvinner.

Likestillings- og diskrimineringsombudet håndhever likestillingslovverket og dermed også aktivitetsplikten, som sier at virksomheter skal arbeide aktivt, planmessig og målrettet for likestilling. På det grunnlaget vil vi oppfordre helseforetakene til å etterstrebe å legge til rette for heltid. Oslo universitetssykehus  kan vurdere å melde seg som en av virksomhetene i pilotforsøkene som får støtte på statsbudsjettet 2011.

Oslo universitetssykehus opplyser at ingen fast ansatte skal få arbeidstiden sin redusert ufrivillig, og at bemanningsplanen for medisinsk klinikk foreløpig bare er på forslagsstadiet. Det går frem av artikkelen "Ingen fast ansatte skal tvinges til å jobbe mindre" på sykehusets nettsider.