Svensk undersøkelse viser at mamma tjener mer når pappa er hjemme.

Kvinner som er hjemme med barn, blir hengende etter i lønnsutviklingen. Svenske Elly-Ann Johanson har sett på kvinnenes lønnsutvikling når mennene deres tar foreldrepermisjon, skriver Klassekampen.

Hun studerte 17.000 familier fram til den førstefødte ble fire år, og fant at i de familiene far hadde tatt ut seksti istedenfor tredve dagers permisjon, økte mors framtidige inntekt med nærmere sju prosent. Resultatet er nylig publisert av det statlige Instituttet for arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

- Inspirerende

- Dette er oppsiktsvekkende tall. Jeg ville ventet meg en slik effekt, men det at det er så tydelig er veldig inspirerende. Det viser at mer pappapermisjon kanskje er det aller viktigste enkelttiltaket vi kan gjøre for å komme nærmere målet om likelønn, sier barne- og likestillingsstatsråd Audun Lysbakken til Klassekampen.

Det at mor kommer raskere tilbake i jobb, gir et positivt signal til arbeidsgiver, som også bidrar til en mer positiv lønnsutvikling. At far tar ut permisjon, bidrar til at han tar mer del i husarbeidet, også etter at permisjonstiden er over. Dette slår igjen positivt ut for mors lønnsutvikling. Disse to faktorene peker studiet på som mulige forklaringer på den oppsiktsvekkende positive lønnsutviklingen mødrene i studiet har fått.

I liknende studier tidligere har man tatt utgangspunkt i lønn. Johanson har målt årsinntekt, som reflekterer både måneds- eller timelønn og hvor mye arbeid som er lagt ned. Interessant nok kan man ikke lese ut av tallene at lengden på mors permisjon har hatt noe å si for lønnsutviklingen til fedrene. Generelt sakker begge foreldrene akterut lønnsmessig når de tar ut foreldrepermisjon, men denne studien viser at mennene taper mer enn kvinnene.

Todeling eller tredeling

Til høsten skal Stortinget vedta ny foreldrepermisjonsordning. Fremskrittspartiet og Høyre vil fjerne fedrekvoten, mens Arbeiderpartiets fraksjon i Arbeids- og sosialkomiteen krever todeling av foreldrepermisjonen.

Lysbakken synes at en todeling av all tiden blir for lite fleksibelt. Nøyaktig hva slags modell vi skal lande på må våre tre regjeringspartier jobbe fram sammen, sier statsråden.