Høringssvar om psykisk helsevern

Les ombudets høringssvar til forslaget om særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger.

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener høringsforslaget forsterker behovet for å nedsette et lovutvalg som bør vurdere en såkalt generell farlighetslov som ikke retter seg særskilt mot personer med alvorlige psykiske lidelser.

LDO mener forslaget fra Helse- og omsorgsdepartementet om "særlige regler for gjennomføring av psykisk helsevern i regionale sikkerhetsavdelinger" reiser spørsmål knyttet til forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne i form av alvorlig psykisk lidelse.

Forslaget er også uheldig i lys av plikten til å bekjempe stereotypier overfor denne gruppen, mener ombudet.

Les hele høringssvaret her.