Nulltoleranse for trakassering

En gjennomgang av saker Likestillings- og diskrimineringsombudet har behandlet, viser at norske arbeidsgivere ikke har gode nok rutiner for å forebygge og varsle om trakassering.  

– Det forebyggende arbeid er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø, sier jurist Helene Jesnes.

Jesnes jobber i Likestillings- og diskrimineringsombudets lovavdeling, og har hatt ansvaret for flere av klagene ombudet har fått på trakassering.

- Veldig alvorlig

- Trakassering, og særlig seksuell trakassering, er veldig alvorlig. Dessverre ser vi at det eksisterer for få og for dårlige rutiner for forebygging av trakassering, og for varsling når trakassering forekommer, sier hun.

Forskning viser at forekomsten av trakassering er høy. Når vi samtidig vet at mange kvier seg for å melde fra om denne typen saker, hviler det et stort ansvar på arbeidsgivere i å sikre gode rutiner og retningslinjer både for forebygging og varsling.

- Det må komme tydelig frem at arbeidsgiver har nulltoleranse for trakassering. Rutinene må også inneholde en fremgangsmåte for å varsle om og håndtere trakasseringssaker. Rutinene må gjøres kjent for alle ansatte, sier Jesnes.

Her kan du lese mer om hvordan du sikrer et systematisk arbeid mot trakassering på arbeidsplassen din.