Behold sexkjøpsloven!

Sexkjøploven er viktig fordi den sender et sterkt signal om at kjøp av seksuelle tjenester ikke er ønskelig i vårt samfunn

Innlegg av Sunniva Ørstavik i Aftenposten 25. juni 2014.

Inger Anne Olsen skriver i Aftenposten 23. juni at sexkjøpsloven er farlig fordi den gjør livet vanskeligere for kvinner i prostitusjon.

Dermed begår hun samme feil som en rekke debattanter har gjort før henne: Hun blander sammen de ulike virkemidlenes formål.

Målet med sexkjøpsloven er å begrense kjøp av sex. Skal man hjelpe kvinner i prostitusjon, trengs det andre virkemidler. Å klandre sexkjøpsloven for at politikerne ikke prioriterer sosialpolitiske tiltak, er å svikte kvinnene, og la politikerne slippe unna. Det siste kvinner i prostitusjon trenger, er en debatt som får det til å se ut som om deres behov kan løses ved å oppheve en lovparagraf.

Et sterkt signal

Jeg mener sexkjøpsloven er viktig fordi den sender et sterkt signal om at kjøp av seksuelle tjenester ikke er ønskelig i vårt samfunn. Over tid vil et lovforbud mot kjøp av seksuelle tjenester kunne føre til endringer i særlig menns holdninger og praksiser, og føre til at færre kjøper sex. Slik holdningsendring har vi sett i Sverige som har hatt en sexkjøpslov siden 1995.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ansvar for å overvåke at norske myndigheter overholder bestemmelsene i FNs konvensjon for å avskaffe alle former for kvinnediskriminering. Vi mener sexkjøpsloven er et egnet virkemiddel for å fremme likestilling mellom kvinner og menn. FNs kvinnekomité, som er blant FNs fremste eksperter på vold, diskriminering og trakassering av jenter og kvinner, har ønsket Norges forbud mot sexkjøp velkommen.

Politiets håndheving bekymrer

Olsen hevder at kriminaliseringen av kjøp av sex har ført til mer prostitusjon her i landet. Jeg lurer veldig på hvor hun har den påstanden fra. Forskning og evalueringer jeg kjenner til, både fra Norden og resten av Europa, viser nemlig at økningen har vært langt større i land der prostitusjon er lovlig eller legalisert. Det tyder på at loven neppe er årsaken til økningen i Norge.

En ting har imidlertid Olsen helt rett i: Hennes spørsmål rundt politiets håndheving av sexkjøp- og hallikforbudet, er betimelige og burde bekymre flere. Som ombud er jeg opptatt av at det må settes i verk tiltak som sikrer at politiets håndheving av loven ikke skaper en verre situasjon for kvinner i prostitusjon. Men det aller viktigste er at myndighetene styrker de sosialpolitiske tiltakene som skal hindre rekruttering til prostitusjon, hjelpe kvinner i prostitusjon og fremme en vei ut av prostitusjon.