Høringssvar norske myndigheters rapportering Beijing+20

Likestillings- og diskrimineringsombudet har kommet med innspill til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets utkast til Norges rapportering om oppfølgingen av Beijing-erklæringen og handlingsplanen for kvinners rettigheter, som ble vedtatt på FNs 4. kvinnekonferanse i 1995 i Beijing.

Til LDOs høringssvar.