Mer prostitusjonspolitikk

Regjeringen må sikre effektive tiltak for å bekjempe prostitusjon. Sexkjøpsloven er viktig virkemiddel, men først og fremst et tydelig signal til oss alle om at kjøp av kropp er uakseptabelt.

- Sexkjøpsloven sender et sterkt signal om at kjøp av seksuelle tjenester ikke er ønskelig i vårt samfunn. Vi vil ikke redusere mennesker til varer på et marked. Det er ikke forenlig med målsetningen om et likestilt samfunn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik.

Ørstavik hyller Tanja Rahm

- Det er bra at Tanja Rahm står frem med sin sterke historie som prostituert i Danmark. Det er viktig å få fram ulike stemmer fra kvinner i prostitusjon. Rahm sier til Aftenposten: “ Når sexkundene ikke er kriminalisert, betyr det at vi anerkjenner retten til å kjøpe andre mennesker.”

Trenger lavterskeltilbud

Ørstavik mener at regjerningen nå må sikre stabil finansiering og iverksette mer effektive hjelpetiltak. Hjelpetiltak kan være fast kontaktperson til hjelpeapparatet, kursing om alternativ inntekt, bolig, barnehage og helhetlig rehabilitering både fysisk og psykisk.

- Et godt lavterskeltilbud er avgjørende for å kunne velge seg ut av prostitusjon, og regjeringen må sikre tilstrekkelig finansiering av tilbudene, sier Ørstavik.

- Hjelpetilbudet må nå både kvinner som er i prostitusjon og de som ønsker å komme seg ut. Førstelinjetjenesten må styrkes for å gi kvinnene den nødvendige bistanden, fortsetter Ørstavik.

Ombudet har tidligere etterlyst en nasjonal handlingsplan mot prostitusjon. Et samlet og effektivt hjelpetilbud som både hindrer rekruttering, sørger for bistand til kvinner i prostitusjon, og gode tiltak for å hjelpes ut av prostitusjonen, må komme på plass.

Regjeringen skal evaluere sexkjøpsloven.

- Jeg håper evalueringen peker på forbedringspotensialer i håndhevingen av loven og oppfølgingstiltak.