Flere roller, ett ombud

Lars Gauden-Kolbeinsveit i Civita kritiserer Likestillings- og diskrimineringsombudets oppdrag i Dagbladet tidligere denne uken. Han mener det er problematisk å kombinere lovhåndhever- og pådriverrollen i ett og samme ombud, skriver likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik i et innlegg i Dagbladet.

Spørsmålet Gauden-Kolbeinsveit reiser er legitimt, og det er et spørsmål jeg ofte reflekterer over i min rolle som ombud. Jeg er enig i at det er viktig å finne en god balansegang mellom pådriverrollen og håndheverrollen, men slik jeg ser det er ikke løsningen å skille de to rollene. Jeg mener at rollene sammen bidrar til bedre hjelp for de som er utsatt for diskriminering.

Lovhåndheverrollen setter oss i stand til å hjelpe enkeltpersoner som har blitt utsatt for diskriminering, men den har begrensninger. Den hjelper ett og ett menneske etter at diskrimineringen har funnet sted.  Pådriverrollen svarer på begrensningene. Den setter oss i stand til å endre de strukturene som fører til diskriminering, og hjelpe folk før diskrimineringen finner sted.

Gauden-Kolbeinsveit kritiserer meg for å ta stilling i samfunnsdebatten. Å skape oppmerksomhet om de diskrimineringsutfordringene vi har i Norge er et viktig verktøy i mitt arbeid. Oppmerksomhet er viktig for at de som har blitt utsatt for diskriminering skal bli klar over sine rettigheter. Det er også viktig for å ansvarliggjøre politikere, myndigheter, arbeidsgivere og andre som skal hindre at folk blir diskriminert og sørge for å fremme reelle like muligheter for alle.

Vårt arbeid handler om mye mer enn det Gauden-Kolbeinsveit trekker frem i Dagbladet.

  • Det handler om å føre tilsyn med norske myndigheters oppfølging av FNs menneskerettighetskonvensjoner, og gi vår vurdering av hvordan norsk politikk bør innrettes for å ivareta menneskerettighetene best mulig.
  • Det handler om å bruke de enkeltsakene vi får inn, til å endre de strukturene som førte til at de ble diskriminert.
  • Det handler om å forbygge diskriminering gjennom å spre kunnskap om hvordan arbeidsgivere, kommuner, fagforeninger og andre kan jobbe for å sikre mangfold, inkludering og like muligheter for alle i samfunnet vårt.  
  • Det handler om å påpeke svakheter i norsk lovgivning, og hvordan lovverket bør styrkes for å stanse diskriminering.

Ombudsrollen kan utformes og utøves på ulike måter. Stortinget har gitt meg i oppdrag å fylle både lovhåndhever- og pådriverrollen. Jeg mener kombinasjonen av de to rollene er viktig for at vi i Likestillings- og diskrimineringsombudet skal kunne gjøre en best mulig jobb for å bekjempe diskriminering og fremme likestilling.

Innlegget sto på trykk i Dagbladet fredag 14. november.