Nei til flere midlertidige ansettelser

Flere midlertidige ansettelser vil fungere som et springbrett inn i arbeidslivet for utsatte grupper, mener regjeringen.  - Virkningen blir den motsatte, sier likestillings- og diskrimineringsombudet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet sender i dag sitt høringssvar om endringsforslagene i arbeidsmiljølovens regler om midlertidig ansettelse.

- Det er ingen ting som tyder på at midlertidige ansettelser vil øke sysselsettingen blant utsatte grupper. Vi er i stedet redd for at utvidet bruk av midlertidige ansatte vil føre til mer diskriminering og ramme allerede utsatte grupper hardt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik. 

Utvidet bruk av midlertid ansettelse overfører risiko og usikkerhet fra arbeidsgivere til arbeidssøkere.

-Arbeidssøkere har liten forhandlingsmakt på arbeidsmarkedet fra før. De har stor risiko for å bli utsatt for diskriminering, og trenger et sterkt stillingsvern - ikke en lovgivning som gambler med tryggheten deres, sier Ørstavik.

Forsterker fordommer og stereotypier

Ombudet mener forslaget fra regjeringen forsterker fordommer og negative stereotypier, som for eksempel at etnisk minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne betyr redusert arbeidsevne og usikker produktivitet.

- Når dette perspektivet ligger til grunn for forslagene, kan det bidra til å gi økt legitimitet til risikovurderinger basert på negative stereotypier og fordommer. Folk med etnisk minoritetsbakgrunn og nedsatt funksjonsevne opplever store barrierer for å komme inn i arbeidslivet. Løsningen på det problemet er ikke løsere ansettelsesforhold, sier Ørstavik.

Mer diskriminering

Personer med nedsatt funksjonsevne eller etnisk minoritetsbakgrunn er allerede sterkt representert i usikre og utsatte posisjoner i arbeidsmarkedet. Ombudet er bekymret for at denne tilstanden kan forsterkes hvis det gis økt adgang til midlertidige tilsettinger.

- Resultatet vil bli det motsatt av det som er regjeringens intensjon. Som midlertid ansatt vet vi at det er vanskeligere å få tilrettelagt arbeidshverdagen sin og det er vanskeligere å varsle om diskriminering og trakassering. Vi vil ikke få mer flyt og springbretteffekter av midlertidighet, men i stedet en større grad av polarisering. Utsatte grupper får det enda vanskeligere., sier Ørstavik.

Rammer kvinner og gravide

De foreslåtte endringene om midlertidighet vil øke kvinners utsatthet i arbeidslivet, og gi en økt risiko for diskriminering i forbindelse med graviditet og foreldrepermisjon.

- Våre saker viser at det å være midlertidig ansatt gjør deg ekstra utsatt for graviditetsdiskriminering. Jeg er redd regjeringens forslag vil føre til at flere kvinner diskrimineres før, under og etter foreldrepermisjonen, sier Ørstavik.