Arbeid kontor

Høringssvar - Forslag om etablering av et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering

Det må bli enklere for dem som opplever seksuell trakassering å klage. Ombudet er derfor svært glad for at det nå er lagt frem et forslag om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om seksuell trakassering. I høringssvaret vårt til Barne- og likestillingsdepartementet skriver vi at vi er enige i hovedpunktene, men at det er flere ting som bør tydeliggjøres. 

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet har sammen med flere aktører, blant annet FNs kvinnekomité etterlyst et lavterskeltilbud for veiledning og håndtering av saker om seksuell trakassering i mange år. Dette ble ytterligere aktualisert gjennom #metoo-kampanjen. Vi vet at terskelen for å ta en slik sak til domstolen er for høy for mange. Det må bli enklere for dem som opplever seksuell trakassering å klage og ombudet er derfor svært glad for at det nå er lagt frem et slikt forslag.

- Det er på høy tid at saker som gjelder seksuell trakassering på lik linje med andre typer lovstridig trakassering, eksempelvis grunnet kjønn eller etnisitet skal kunne avgjøres og sanksjoneres av Diskrimineringsnemnda, sier likestillings- og diskrimineringsombud, Hanne Bjurstrøm.

Forebygging er svært viktig  

LDO har i høringssvaret sitt gjort det tydelig at vi er enige i hovedpunktene om at Diskrimineringsnemnda skal få håndhevingskompetanse og kunne ilegge erstatning og oppreisning. Samtidig mener ombudet at bestemmelsene om erstatning og oppreisning bør tydeliggjøres. Det bør derfor fremgå av loven at arbeidsgiver kan holdes ansvarlig dersom det ikke er blitt gjort nok for å beskytte den ansatte mot seksuell trakassering.

- Arbeidsgiver har plikt til å forbygge og hindre at ansatte utsettes for seksuell trakassering. Dette må integreres i virksomhetens HMS-arbeid og det beste hadde nok vært om denne plikten også fremgikk uttrykkelig av arbeidsmiljøloven, i tillegg til likestillings- og diskrimineringsloven, sier Bjurstrøm.

En annen faktor som er minst like viktig er å fokusere på forebyggingsarbeidet og styrke veiledningsrollen ombudet allerede har i dag. Hvert tredje kurs som holdes i regi av LDO handler om seksuell trakassering. I tillegg har ombudet i samarbeid med Arbeidstilsynet og partene i utelivsbransjen utarbeidet en elektronisk veileder (settestrek.no) som skal hjelpe til med å forebygge og håndtere seksuell trakassering.

- Før #metoo var det svært få som etterspurte slike kurs. Nå går etterspørselen i taket og det er både bra og viktig at så mange ønsker å lære mer om dette, sier Bjurstrøm.

Her finner du hele høringssvaret