Rett til universell utforming av fysiske forhold

Når elevene kommer til skolen, skal alle kunne ta seg fram langs den samme ruta fram til klasserommet, uten hjelp fra andre. Dette skal også gjelde mellom klasserommene og på andre fellesområder på skolen. Er det heis på skolen skal den være åpen for alle. Det samme gjelder for utformingen av de fysiske forholdene i en barnehage. Det skal ikke lages særløsninger for de som har en funksjonsnedsettelse. Slike særløsninger kan oppfattes som stigmatiserende.

Dersom du opplever at du eller barnet ditt ikke har like god mulighet til å bruke lokalene i barnehagen eller på skolen som andre på grunn av en funksjonsnedsettelse, kan det være diskriminering. 

 

Rett til universell utforming av IKT

Alle barn har lik rett til opplæring og utdanning av god kvalitet, uavhengig av funksjonsevne. Opplæring og utdanning skal tilpasses den enkelte elevs behov og forutsetninger. Det betyr at for eksempel hjemmesider, digitale læringsplattformer og digitale læremidler skal være utformet på en slik måte at de kan brukes av alle, uavhengig av vedkommendes funksjonsevne.

Denne plikten gjelder blant annet for private og offentlige grunnskoler, videregående skoler, universiteter, høyskoler, fagskoler og folkehøyskoler. Manglende universell utforming av IKT kan være diskriminering.

Eksempler på universell utforming

  • Har barnehagen, skolen, høgskolen og universitetet flere etasjer, skal det være ramper eller heis.
  • Det skal ikke være dørterskler som kan være til hinder eller utgjøre fare for å snuble.
  • Det skal være tydelig skilting.
  • Ledelinjer skal være nedfelt i gulvet og skilt med blindeskrift skal sikre at personer med nedsatt syn kan finne frem.
  • Det skal være mulig å ta i bruk teleslynge for hørselshemmede.
  • Hjemmesider og dataløsninger skal være utformet på en måte som gjør det enkelt å ta i bruk selv om man bruker leselist på pc-en hjemme.

 

Unntak fra loven

Det er ikke slik at all utilgjengelighet vil være diskriminering. Dersom det er for kostbart, umulig å sikre tilgjengelighet på grunn av sikkerhetshensyn eller lignende, vil ikke barnehagen eller skolen være pålagt å gjøre de nødvendige endringene. I hvilken grad barnehagen eller skolen vil være forpliktet til å sikre universell utforming, vil måtte vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 

Ombudet gir råd og veiledning

Har du spørsmål om universell utforming, kan du ta kontakt med ombudet. Vi  gir råd og veiledning på telefon, brev og digital postkasse. Dialogen med oss er uforpliktende, og du kan ta kontakt med oss anonymt, hvis du ønsker det. Våre tjenester er gratis.

Aktuelt lovverk

Likestillings- og diskrimineringsloven:

Aktuelle saker

Les flere saker fra Diskrimineringsnemnda

 

Klage på diskriminering

Det er Diskrimineringsnemnda som vurderer om noe er diskriminering eller trakassering etter loven. Diskrimineringsnemnda er et alternativ til domstolen og behandler saker gratis. Du kan lese mer om nemnda i lenken under.