Ni prosent av norske kvinner og to prosent av norske menn har vært utsatt for grov og gjentakende vold fra ektefelle eller samboer (Haaland mfl. (red.) 2005).

En undersøkelse blant Oslos befolkning viser at 12 prosent kvinner mot tre prosent menn, i løpet av livet, er blitt utsatt for vold eller grove trusler om vold av nåværende eller tidligere partner (Pape og Stefansen (red.) 2004).

Vold i nære relasjoner er sosialt skjevfordelt. Volden er langt mer utbredt blant vanskeligstilte grupper som arbeidsledige, sosialhjelpsmottakere, uføretrygda og andre med dårlige økonomiske levekår (Pape og Stefansen (red.) 2004, Haaland mfl.(red.) 2005). (sjekk siste setning). Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) er gitt i oppdrag av Barne- og likestillingsdepartementet å lage en nasjonal omfangsundersøkelse om vold i nære relasjoner og om seksuelle overgrep. Resultatene vil foreligge i 2012.

Anmeldte og dømte

Antallet politianmeldte saker om mishandling i familieforhold økte fra 1458 saker i 2008 til 2119 saker i 2009. Økningen har sammenheng med endringer i måten politiet registrerer sakene på. Politiet fanger opp flere mishandlingssaker nå enn tidligere.

Mishandling (inkludert grov vold) i familieforhold, anmeldt, hele landet 

Kilde: SSB 2010

2007 2008 2009
Anmeldt mishandling 936 1 458 2 119
Straffereaksjoner for mishandling 19 56 89
 

Antall ofre for anmeldte lovbrudd, 2009

Kilde: SSB 2010

Kvinner Menn
Voldskriminalitet 8 294 12 500
Seksualkriminalitet 2 755 484