13/2100 Brannsikkerheten ved Basic Hotell Bergen er ikke diskriminerende mot personer med nedsatt hørsel

Ombudet tok stilling til om brannsikkerheten ved Basic Hotell Bergen stilte personer med nedsatt hørsel dårligere enn andre. 

A hevdet at hun sto i fare for ikke å bli evakuert ved brann. Ombudet innhentet en vurdering fra Bergen brannvesen som uttalte at de hadde godkjent brannsikkerheten ved hotellet som tilfredsstillende. Brannvesenet uttalte imidlertid også at det er opp til hver virksomhet å foreta en risikovurdering av brannsikkerheten og treffe tiltak deretter. Ombudet viste til brannvesenets vurdering og konkluderte med at nattevaktordningen, sammen med en rutine om å føre opp nedsatt hørsel i hotellets database, var tilfredsstillende.  

Konklusjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet kom frem til at Basic Hotell Bergens rutiner for varsling av personer med nedsatt hørsel i tilfelle brann ikke er i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven §.

  • Saksnummer: 13/2100
  • Lovgrunnlag: diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5
  • Dato for uttalelse: 19. november 2014

 

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

A studerer og reiser jevnlig til Bergen for å delta på studiesamlinger. I september 2013 overnattet hun på Basic Hotell Bergen.

Partenes syn på saken

A:

A hevder at Basic Hotell Bergen har opptrådt lovstridig ved ikke å legge til rette for at hun som døv varsles ved brann. 

Hun varslet hotellet om at hun ikke hører. Hun ble forsikret om at alle ansatte var gitt beskjed om at hun måtte vekkes i tilfelle brann. Hotellet hadde ikke eget utstyr til dette for døve. Da A skulle sjekke ut av hotellet viste det seg at resepsjonen stengte på kvelden og var ubetjent om natten. I realiteten var hun uten sikkerhet dersom brann skulle oppstå.

A har ved flere anledninger under hotellopphold fått vite på morgenen at hotellet har blitt evakuert i løpet av natten på grunn av brannalarm. Da har hun sovet gjennom det hele, selv om hun har gjort hotellet oppmerksom på at hun ikke kan høre om brannalarmen går og gitt detaljert beskjed om hva de ansatte skal gjøre for å evakuere henne. De må da låse seg inn på hotellrommet hennes og vekke henne. Dette har ikke skjedd på Basic Hotell Bergen.

Basic Hotell Bergen:

Basic Hotell Bergen viser i sin redegjørelse til at de har en nattevaktordning som er godkjent av Bergen Brannvesen. Deres nattevakter har to til tre runder på hotellet hver natt. I tillegg går brannvarslingen direkte til vaktsentralen. Ved brannalarmer har de instrukser om utrykning slik at gjestenes sikkerhet blir ivaretatt til enhver tid.

Basic Hotell Bergen viser til at hvis en gjest har nedsatt hørsel så er rutinen at dette noteres i deres datasystem. Nattevakten vil da særskilt gå til dette rommet for å iverksette evakuering.

Rettslig grunnlag

Ombudet håndhever lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (dtl.)), jf. § 28. Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med loven, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 andre ledd nr. 3.

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5 forbyr diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Diskriminering er forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 6.

Det skal legges til grunn at diskriminering har funnet sted hvis det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering og den ansvarlige ikke sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har funnet sted, jf. § 30.

Ombudets vurdering

A har nedsatt hørsel. I forarbeidene nevnes nedsatt hørsel som et eksempel på hva som faller inn under begrepet «nedsatt funksjonsevne» (Prp. 88 L (2012-2013) s. 180).

Det ombudet må ta stilling til er om brannsikkerheten ved Basic Hotell Bergen fører til at personer med nedsatt funksjonsevne stilles dårligere enn andre.

Ikke å bli evakuert ved brann innebærer at en stilles dårligere på grunn av nedsatt funksjonsevne. Det er imidlertid uenighet mellom partene om brannsikkerheten ved Basic Hotell Bergen innebærer en fare for ikke å bli evakuert.

Ombudet har innhentet en uavhengig faglig vurdering av brannsikkerheten ved Basic Hotell Bergen. Følgende er sitat fra vurderingen til Bergen Brannvesen:

«Dette er ett av mange hotell i Bergen som brannvesenet rutinemessig fører tilsyn med. Kravet til alle disse hotellene er like, ift. at det skal foreligge planer/prosedyrer for bl.a. varsling og evakuering. Planene/prosedyrene må være definert også med hensyn til personer med nedsatt funksjonsevne, herunder varsling av personer med nedsatt hørsel. I alle hotellene skal det også være etablert en form for vaktordning, som skal sikre at bl.a. varsling, slokking og evakuering blir iverksatt ved branntilløp. Dette fremgår av forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §§ 3-4 og 3-5. Denne forskriften er i stor grad funksjonsbasert, og forutsetter at det enkelte hotell/den enkelte virksomhet selv vurder hva som er tilstrekkelig. Denne vurderingen må baseres på en risikoanalyse, der en også tar hensyn til de branntekniske kvalitetene i bygningen. Det er i nevnte forskrift ikke krav om fast nattevakt i hoteller, og en risikoanalyse kan dermed meget vel underbygge en nattevaktordning slik dere har beskriver.

Med bakgrunn i vår forståelse av regelverket, og den dokumentasjonen vi er forelagt oss ved tilsyn med Basic Hotell Bergen, har vi akseptert den vaktordningen hotellet har etablert.»

Det fremgår av brannvesenets vurdering at hotellet oppfyller eksisterende krav til brannsikkerhet. Imidlertid uttaler brannvesenet at det er det enkelte hotell selv som skal foreta en risikoanalyse og vurdere hva som er tilstrekkelige tiltak for å sikre varsling ved brann. Basic Hotell Bergen har gjort rede for at de har rutiner for å sikre at nattevakten vekker personer som har nedsatt hørsel ved behov for evakuering.

Ombudet mener at nattevaktordningen til Basic Hotell Bergen ivaretar sikkerheten til kunder som har nedsatt hørsel. Dette forutsetter at hotellet registrerer kunder med nedsatt hørsel og sørger for at nattevaktene kjenner til dette slik at personer med nedsatt hørsel alltid blir vekket ved behov for evakuering. Ombudet kan foreta en ny vurdering dersom det skulle skje at rutinene ikke følges i en konkret sak.

På denne bakgrunn mener ombudet at Basic Hotell Bergen ikke handler i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne.

Konklusjon

Rutinene for varsling i tilfelle brann ved Basic Hotell Bergen er ikke i strid med diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 5.