12/244 Kvinne mente hun ble utsatt for diskriminering i et fengsel på grunn av etnisitet og kjønn

Ombudet tok stilling til om kvinnen ble stilt dårligere sammenlignet med andre innsatte og om dette hadde sammenheng med hennes etnisitet og/eller at hun var gravid/i barsel mens hun var fengslet.

Kvinnen var gravid da hun ble fengslet og utholdt videre varetekt etter fødselen frem til hun ble frifunnet og løslatt.

Kvinnen mente hun ikke hadde de samme rettighetene i fengselet etter fødselen som norske innsatte fordi norske gravide kvinner ikke behøver å oppholde seg i fengsel under graviditet og i barseltiden. Innsatte som soner dom kan etter straffegjennomføringsloven ha rett til soningsutsettelse/straffavbrudd på grunn av graviditet og fødsel. Regelverket er imidlertid ulikt for innsatte i varetekt. Det er domstolen som vurderer varetektsfengsling og eventuelt varetektsurrogati. Ombudet fant ikke at det var lagt frem opplysninger i saken som viste noen årsakssammenheng mellom kvinnens etnisitet og at hun måtte sitte i varetekt.

Ombudet vurderte videre om kvinnen ble utsatt for indirekte forskjellsbehandling i fengselet på grunn av graviditet og fødsel. Reglene i fengselet er nøytrale og stiller i utgangspunktet alle likt. Ombudet tok stilling til om kvinnen likevel ble forskjellsbehandlet fordi hun faktisk ble stilt dårligere på grunn av graviditet og fødsel.

Konklusjon

Ut fra opplysningene i saken la ombudet til grunn at kvinnen hadde mottatt adekvat medisinsk behandling og at fengselet hadde tilrettelagt tilstrekkelig for kvinnen i fengselet. kom på den bakgrunn til at kvinnen ikke ble utsatt for forskjellsbehandling på grunn av graviditet og fødsel i fengselet.

  • Saksnummer: 12/2448
  • Lovgrunnlag: Likestillingsloven § 3 og diskrimineringsloven § 4
  • Dato for uttalelse: 31. oktober 2014