Ble ikke aldersdiskriminert som jobbsøker

NAV diskriminerte ikke på grunn av alder da de lot være å innkalle en søker til intervju.

Ombudet fant at kandidatene som ble innkalt til intervju hadde den arbeidserfaringen som var påkrevd i utlysningsteksten, men ettersom klager ikke hadde erfaring fra Nav eller erfaring fra arbeid med flyktninger kom ombudet til at det ikke var omstendigheter som ga grunn til å tro at klager var forskjellsbehandlet på grunn av alder.

Saken ble brakt inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda kom til samme konklusjon som ombudet. Les nemndas uttalelse her (sak LDN 71/2014)

 • Saksnummer: 14/1334
 • Lovgrunnlag: arbeidsmiljøloven § 13-1
 • Dato for uttalelse: 21. november 2014

OMBUDETS UTTALELSE

Sakens bakgrunn

Saken dreier seg om Nav B v/B kommune har utsatt A for aldersdiskriminering ved å ikke innkalle henne til intervju i stillingen som flyktningkonsulent/veileder i Nav B.

A er 55 år gammel. Den 29. mai 2014 søkte A på stillingen som flyktningkonsulent/veileder. Stillingen består av både NAV veileder (40 %) og flyktningkonsulent (60 %). Det var totalt 13 søkere til stillingen.

Av utlysningsteksten fremgår følgende krav til søker:

 • Minimum 3-årig høgskole. Relevant kompetanse kan likestilles med høgskole
 • Meget gode IT-kunnskaper
 • Erfaring fra NAV og/eller arbeid med flyktninger
 • God markedskunnskap
 • Stor evne til kommunikasjon og samarbeid med mennesker fra andre kulturer
 • Høy grad av integritet, struktur og fleksibilitet
 • Ønske om å bidra til godt kollegafelleskap
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Den ansatte må kunne disponere egen bil i tjenesten, godtgjøring etter statens gjeldende regulativ.
 • For stilling som flyktningkonsulent kreves politiattest.

Av CV-en til A fremgår det følgende:

Utdanning

 • 01.08.1998 – 01.06.2006, Sosialantropolog, master, Universitetet i Oslo
 • 01.01.2007 – 01.06.2007, Offentlig rett, Høgskolen i Oslo

Praksis

 • 01.08.1992 – 01.09.2005, Egen klinikk innen KAM (Komplementær og alternativ behandling) 
 • 01.08.2007 – 01.12.2007, Doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Oslo, sykepleierutdanningen
 • 01.04.2014 – 01.04.2014, Egen, Egen, Komp: Tok 14 timers undervisningsoppdrag for Norsk Akademi for Naturmedisin

Annet

 • 01.04.1982 – 01.05.2007, Ekstravakt (sykehjem og hjemmesykepleie m.m)
 • 01.05.2003 – 01.08.2005, Styreleder, F borettslag i Porsgrunn
 • 01.05.2009 – 01.05.2011, Styreleder, G brl.
 • 01.01.2011 – 01.05.2014, Egen, Egen. Komp: arbeidet med egne skriveprosjekt relatert til antropologi og komplementær og alternativ medisin.

Det var to søkere til intervju for stillingen og rangeringen av dem i innstillingen var følgende:

 1. C
 2. D

Deres utdanning og arbeidserfaring var følgende:

C (alder 32)

Utdanning

 • 01.08.2002 – 01.11.2005, Bachelor i sosialantropologi, Universitetet i Oslo
 • 01.08.2006 – 01.05.2009, Mastergrad i sosialantropologi, Universitetet i Oslo

Praksis

 • 01.08.2004 – 01.01.2008, Assistent, hjemmebaserte tjenester i pleie og omsorg i H kommune.
 • 01.11.2008 – 01.01.2010, Leksehjelp/medarbeider ved fritidsklubb, I aktivitetssenter
 • 01.10.2009 – 01.01.2010, Lærervikar i J, Adecco.
 • 01.01.2013 – 01.02.2012, Leder for K, P Fritidssenter, K, Bydel Grorud.
 • 01.01.2013 – 01.06.2013, Lærervikar, L barneskole, L kommune.
 • 01.07.2013 – 01.05.2014, Mottaksmedarbeider, M mottak, M.

Kurs

 • 01.03.2007 – 01.03.2007, Kurs for flyktningguiden, Norge Røde Kors
 • 01.03.2010 – 01.03.2010, Arbeidsmiljøkurs, bydel Grorud
 • 01.05.2010- 01.05.2010, Husbankens prosjektutviklingsmodell, Husbanken
 • 01.10.2010 – 01.11.2010, Arbeid i fritidssektoren, SaLTO (sammen lager vi et trygt Oslo)
 • 01.02.2011 – 01.05.2011, Innføring i ICDP- programmet (International Child Development), bydel Grorud
 • 01.10.2013 – 01.10.2013, Kurs i motiverende samtale (MI), Utlendingsdirektoratet

D (alder 49 år)

Utdanning

 • 01.01.1990 – 01.12.1990, Off. godkjent somatisk hjelpepleie, Tinnes vgs.
 • 01.08.1997 – 01.06.2001, Sosionomutdanning, Høyskolen i Oslo

Praksis

 • 01.02.2001 – 01.06.2003, Sosialkurator, Flyktningstjenesten i N kommune
 • 01.06.2003 – 01.03.2006, Rusmiddelkonsulent, Sosialtjenesten i O kommune
 • 01.06.2006 – 01.03.2014, Miljøterapeut, P botiltak, O kommune
 • 01.03.2014 – 01.08.2014, Programrådgiver, NAV N Flyktningteamet

Kurs

 • 01.09.2011 – 01.05.2012, The circle of security, Bup O 
 • 01.10.2012 – 01.10.2012, Den vanskelige samtalen, Morgedal konferanse via Bufetat
 • 01.11.2013 – 01.11.2013, Grunnleggende traumaforståelse, Grenland konferansesenter

Partenes syn på saken

As syn på saken:

A hevder at hun er utsatt for diskriminering på grunn av alder ved å ikke bli innkalt til intervju for stillingen som flyktningkonsulent/veileder hos NAV B.

Hun mener at Nav B har ansatt en person på 32 år med mindre relevant utdanning og arbeidserfaring enn henne, og at hun er den av samtlige søkere som har dokumentert lengst relevant utdannelse og relevant arbeidserfaring. Hun anfører at hun kanskje er overkvalifisert for stillingen.

A påpeker videre at C sin mastergrad ikke har noe spesifikk relevans til arbeid med spørsmål om integrering av flyktninger i boligmarked og arbeidsmarked, ei heller har hun arbeidserfaring av relevant omfang. Hun viser til at bachelorgraden til C med fordypning i religionsvitenskap ikke er noe spesielt relevant når det gjelder de utfordringene som mennesker kan møte når de skal finne seg til rette i et land med veldig forskjellig kultur fra det de er vant til. Videre at i møte med flyktninger vil det være en fordel å være et middelaldrende menneske.

Hun mener det virker underlig å rangere D høyest blant søkerne da hun kun har sosionomutdanning, og stiller spørsmålstegn ved om NAV ønsket et minimum av kompetanse. Videre anfører hun at hun uansett var flere år eldre enn D, slik at argumentet om at alder er brukt i vurderingen fortsatt er aktuelt.

Hun viser til at hun dokumenterte i søknaden at hun arbeidet med spørsmål knyttet til innvandrende familier og integreringsspørsmål gjennom et flerårig forskningsprosjekt, som innebærer mye teoretisk kunnskap og praktisk arbeid som er viktig som flyktningkonsulent og i møte med folk som har en annen kulturell bakgrunn.

A har også foretatt en vurdering av sin kompetanse for stillingen for å underbygge hvorfor hennes arbeidserfaring er relevant for stillingen. Hun synes argumentasjonen til NAV B er tynn fordi det kan se ut til at de mener arbeidserfaring fra NAV og tidligere arbeid med flyktninger er den eneste kompetansen som behøves for stillingen, slik at overføringsverdien i hennes lange arbeidserfaring og utdanning ikke blir vektlagt.

NAV B:

NAV avviser å ha diskriminert A på grunn av alder ved å ikke innkalle henne til intervju som flyktningkonsulent/veileder.

NAV anfører at deres vurdering av A var at hun hadde den formelle utdanningen innenfor kravene, men ikke tilstrekkelig praktisk erfaring som C og D. D tilfredsstilte alle kravene deres med erfaring både fra sosial- og flyktningstjenesten, og jobbet med flyktninger per dags dato, men under intervjuet viste det seg at hun ikke var så godt personlig egnet. Hun var 49 år gammel.

NAV viser til at C hadde arbeidet ved flyktningmottak siden 01. juli 2013 med ansvar for resepsjon, økonomi, boveiledning, kvinnegruppe og samarbeid med voksenopplæring. Hun ledet P Fritidssenter for barn og unge fra 10 - 18 år i to år. Der hadde hun sentrale oppgaver som utvikling av aktivitetstilbud, oppfølging av ungdom og personal- og økonomiansvar. Hun har i tillegg vært prosjektleder for «Ppilotene» som er et Groruddalensatsingsprosjekt. Videre har hun jobbet tre og et halvt år i hjemmesykepleien som assistent, hun har vært lærervikar i Osloskolen og Larvik kommune, hun har vært leksehjelp/medarbeider ved fritidsklubb. Endelig hadde hun også flere relevante kurs.

Deres konklusjon var at A ikke hadde relevant arbeidserfaring med å jobbe direkte med brukergrupper slik D og C hadde. De anså ikke arbeidet med doktorgraden, som A selv skriver ikke ble ferdig, som tilstrekkelig for å fylle stillingen som veileder 40 prosent og veileder/flyktningkonsulent 60 prosent ved NAV. De fant ikke selvstendig praksis innen naturmedisin som relevant for en slik stilling. Hun hadde heller ingen relevante kurs for stillingen

De avviser at alder ble vektlagt og viser også til at D var 49 år gammel.

Rettslig grunnlag

Ombudet kan gi uttalelse om et forhold er i strid med arbeidsmiljøloven eller ikke, jf. diskrimineringsombudsloven § 3 tredje ledd, jf. § 1 annet ledd nr. 4.

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven § 13-1 forbyr direkte og indirekte diskriminering på grunn av alder.

Med direkte diskriminering menes en handling eller unnlatelse som har til formål eller virkning at personer på grunn av alder blir behandlet dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt i en tilsvarende situasjon, jfr. Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s.325.

Arbeidsmiljøloven § 13-2 første ledd slår fast at kapittel 13 gjelder «alle sider ved arbeidsforholdet» og nevner «utlysning av stilling, ansettelse, omplassering og forfremmelse». I Ot.prp. nr. 104 (2002-2003) går det frem at både intervjusituasjonen og unnlatelse av å innkalle en kvalifisert søker til intervju vil kunne rammes av forbudet, se s. 25 og 36.

Forbudet er ikke absolutt. § 13-3 (2) gjør unntak for forskjellsbehandling som er nødvendig for å oppnå et saklig formål og som ikke er uforholdsmessig inngripende overfor den eller de som forskjellsbehandles.

Dersom det foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at det har skjedd diskriminering, skal det legges til grunn at diskriminering har funnet sted, hvis ikke arbeidsgiver sannsynliggjør at det likevel ikke har skjedd diskriminering, jf. arbeidsmiljøloven § 13-8.

En påstand om diskriminering er ikke nok til at ombudet kan konkludere med at det er ”grunn til å tro” at diskriminering er skjedd. Påstanden må støttes av andre opplysninger eller sakens omstendigheter for øvrig.

Ombudets vurdering

Ombudet skal ta stilling til om NAV B har diskriminert A på grunn av alder ved å ikke innkalle henne til intervju for stillingen som veileder/flyktningkonsulent. Saken reiser spørsmål om direkte diskriminering etter arbeidsmiljøloven § 13-1.

Det første spørsmålet er om A er blitt «behandlet dårligere» enn andre søkere i en tilsvarende situasjon, og om forskjellsbehandlingen i så fall hadde sammenheng med hennes alder.

Det følger av praksis fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda og ombudet at å bli avskåret fra en mulighet til å få en stilling er å anse å bli «behandlet dårligere». Det er på det rene at A var eldre enn begge som ble innkalt til intervju. Spørsmålet er imidlertid om den manglende innkallingen skyldes hennes alder.

Dersom ombudet finner at det er grunn til å tro at A sin alder har hatt betydning for at hun ikke ble innkalt til intervju, går bevisbyrden over på NAV. NAV må da sannsynliggjøre at diskriminering likevel ikke har skjedd. En påstand fra A eller den omstendighet at hun er 55 år er ikke i seg selv nok til at bevisbyrden går over på NAV. Det er A som i utgangspunktet har bevisføringsrisikoen, jf. mindretallets uttalelse i Likestillings- og diskrimineringsnemnda i sak 26/2006, som en samlet nemnd senere har sluttet seg til. Dette betyr at det er A som må kunne vise til omstendigheter som gir grunn til å tro at hennes alder ble vektlagt negativt ved utvelgelsen til intervju. I den sammenheng har A anført at hun var best kvalifisert for stillingen.

Ved tilsettinger i det offentlige gjelder det ulovfestede kvalifikasjonsprinsippet. Kvalifikasjonsprinsippet følger av sikker forvaltningspraksis og innebærer at den best kvalifiserte søkeren skal tilbys en utlyst stilling.

Sivilombudsmannen har i sak 2011/235 uttalt at «Siktemålet i en tilsettingssak er normalt å finne frem til den av søkerne som etter en samlet vurdering må anses best kvalifisert for stillingen. Utgangspunktet for denne sammenlignende kvalifikasjonsvurderingen må tas i de kravene som er stilt i utlysningen og eventuelle lov- og avtalefestede krav. Ellers vil sentrale momenter være utdanning, praksis og personlige egenskaper».

Kvalifikasjonskravene i denne saken fremgår av utlysningsteksten.

Det følger også av praksis at ombudet og nemnda skal være forsiktige med å overprøve arbeidsgivers vurderinger angående søkernes faglige og personlige egnethet til den aktuelle stillingen. Nemndas og ombudets adgang til å sette til side skjønnsmessige kvalifikasjonsvurderinger er begrenset til tilfeller hvor vurderingen av søkerne fremstår som utenforliggende og usaklige, jf. blant annet nemndas sak 12/2014 (etnisitet).

Ombudet vil foreta en sammenlignende vurdering av A sine kvalifikasjoner opp mot kvalifikasjonene til de som ble tatt inn til intervju, for å ta stilling til om NAV sine vurderinger av kandidatene fremstår som utenforliggende og usaklige. Det følger av ombudets praksis at dersom klager etter en slik sammenligning fremstår som like godt eller bedre kvalifisert, er det en omstendighet som kan gi ”grunn til å tro” at det har skjedd forbigåelse i strid med diskrimineringslovgivningen, jfr. blant annet ombudets sak 13/1609.

Ettersom utdannelseskravet i utlysningsteksten var minimum 3-åring høyskole uten nærmere innhold, legger ombudet til grunn at både A, C og D oppfylte det formelle kravet til utdanning. Ombudet går derfor videre til å vurdere den praktiske erfaringen til de som ble innstilt og A.

Det fremgår av utlysningsteksten at det er et krav om at søker skal ha erfaring fra NAV og/eller arbeid med flyktninger. Med vekt på at C har erfaring fra arbeid på flyktningmottak og D har erfaring fra Flyktningstjenesten i O kommune, og som programrådgiver ved NAV O Flyktningteamet, legger ombudet til grunn at begge som ble innkalt til intervju oppfylte kravet til praktisk erfaring i utlysningsteksten.

A har ikke arbeidet med flyktninger eller i NAV, men hun har arbeidet med et forskningsprosjekt om transnasjonale familier i Oslo i tre år og seks måneder, hun utførte et omfattende etnografisk forskningsprosjekt om norskpakistanske familier og deres utfordringer med eldreomsorgen fra august 2007 – desember 2007 som doktorgradstipendiat, og hun har undervisnings og veiledningserfaring fra tiden som stipendiat. I tillegg har hun lang erfaring i arbeid med mennesker fra sin praksis innen KAM, og gjennom sine verv som styreleder i to borettslag har hun kjennskap til flere deler av arbeidslivet.

NAV B har vurdert at denne arbeidserfaringen ikke er så relevant i forhold til å jobbe direkte med brukergrupper. Ombudet er av den oppfatning at vurderingen til NAV B ikke er utenforliggende eller usaklig. Det er arbeidsgiver som er nærmest til å vurdere hvilken praktisk erfaring som er relevant for stillingen, og dette kan ikke overprøves av ombudet. Det er heller ikke holdepunkter i den mottatte dokumentasjonen som tyder på at vektleggingen av praktisk erfaring ved utvelgelsen til intervju er i strid med kravene utlysningsteksten, eller at A var likt eller bedre kvalifisert enn de som ble kalt til intervju så lenge hun ikke hadde denne bestemte erfaringen.

Ombudet har derfor kommet til at det ikke er omstendigheter i saken som gir grunn til å tro at A er blitt diskriminert på grunn av alder.

Konklusjon

NAV B v/ B Kommune Fellestjenester har ikke diskriminert A på grunn av alder i strid med arbeidsmiljøloven § 13-1.