15/1461 Henleggelse

Ombudet henla sak om påstand om diskriminering ved ansettelse til stilling ved Universitetet i Oslo.

Universitetet anser det som nødvendig at stillingsinnehaveren benytter seg av dagens målform (bokmål eller nynorsk) når man retter skriftlige oppgaver. Ombudet kan ikke se at klagers valg om å ha dansk som skriftspråk er knyttet til hans norske etnisitet, eller at han stilles dårligere enn andre på grunn av sin etnisitet ved at universitetet har krav om norsk arbeidsspråk.

Saken ble påklaget til Likestillings- og diskrimineringsnemnda som opprettholdt ombudets henleggelse. 

  • Saksnummer: 15/1461
  • Lovgrunnlag: Diskrimineringsombudsloven § 3
  • Dato for henleggelse: 10. august 2015

Sakens bakgrunn

Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage av 7. august fra A.

A mener seg forbigått til stilling som gruppelærer ved Universitetet i Oslo i strid med diskrimineringsloven. Dette fordi arbeidsgiver anser det som nødvendig at man i stillingen benytter seg av dagens målform (bokmål eller nynorsk) når man retter skriftlige oppgaver. As er norsk, men han har valgt dansk som skriftspråk. A mener at han forskjellsbehandles fordi han er norsk, og viser til at en dansk person ikke ville fått problemer dersom han skrev på dansk i Norge. A mener universitetets krav om å skrive norsk er diskriminerende.

Rettslig grunnlag for henleggelse

Ombudet kan i særlige tilfeller henlegge en sak dersom ombudet ikke finner grunn til videre behandling, jf. diskrimineringsombudsloven § 3, femte ledd.

Ombudets vurdering

Det følger av forarbeidene til diskrimineringsombudsloven at ombudet kan henlegge en sak der forholdet det er klaget over åpenbart ikke er i strid med de bestemmelser ombudet håndhever, jf. ot.prp. nr 34 (2004/2005), punkt 10.4.4.

Det fremgår av diskrimineringsloven om etnisitet § 6 første ledd annet punktum at usaklig forskjellsbehandling på grunn av språk regnes som diskriminering på grunnlag av etnisitet. Forskjellsbehandling på grunn av en persons språk omfattes bare av diskrimineringsvernet såfremt forskjellsbehandlingen har sammenheng med en persons etnisitet, jf. forarbeidene til loven, Prop. 88 L, s. 176. Ombudet kan ikke se at As valg om å ha dansk som skriftspråk er

knyttet til hans norske etnisitet, eller at han stilles dårligere enn andre på grunn av sin etnisitet ved at universitetet har krav om norsk arbeidsspråk. Ombudet kan således ikke se at det påklagede forhold er i strid med diskrimineringsloven om etnisitet.

Konklusjon

Saken henlegges.