Personalreglement og likestillingsloven

Likestillingsombudet ble bedt om å vurdere om personalreglementet i en større offentlig etat var i strid med likestillingsloven. Reglementet inneholdt en bestemmelse om at det lokale tilsettingsrådet skulle bestå av den lokale virksomhetens leder, lederen av en administrativ enhet og lederen av en driftsenhet. Reglementet var forhandlet fram mellom fagdepartementet og de berørte tjenestemannsorganisasjoner. Formelt sett var reglementet kjønnsnøytralt. I praksis innebar imidlertid reglementet at kvinner gjennomgående vil være avskåret fra å representere administrasjonen i tilsettingsrådet, fordi oppnevningen var knyttet til stillinger som hovedsakelig besettes av menn.

Ombudet slo derfor fast at praktiseringen av reglementet i de fleste tilfelle vil være i strid med likestillingsloven § 21 første ledd som krever representasjon av begge kjønn i alle offentlige oppnevnte utvalg m.v. Spørsmålet var om det forelå særlige grunner som gjør det åpenbart urimelig å oppfylle kravet til representasjon av begge kjønn, jfr. § 21. andre ledd med tilhørende forskrifter. Departementet viste til at det var nødvendig og riktig at de omtalte stillingsinnehavere var representert i tilsettingsrådet, uten å begrunne dette nærmere. Det ble videre vist til departementets arbeid med å rekruttere flere kvinner til disse lederstillingene.

Ombudet påpekte at det ofte blir stilt urimelig høye krav til både stilling, praksis og spesialkunnskaper for å bli oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg. I denne etaten var listen lagt så høyt at kvinner i praksis ble utelukket fra å delta i tilsettingsrådet, samtidig som kvinnelige søkere til ledige stillinger i de fleste tilfelle ville bli intervjuet av menn. På grunn av kjønnssammensetningen i etaten hadde Ombudet forståelse for at det i mange tilfelle ville være vanskelig å finne egnede kvinnelige ansatte til å representere administrasjonen i tilsettingsrådet. Situasjonen ville imidlertid ikke være den samme ved alle de lokale enhetene, slik at det i noen tilfelle burde være mulig å finne egnede kandidater blant kvinnelige ansatte, utenfor de omtalte stillingskategoriene.

Ombudet ba departementet og de berørte tjenestemannsorganisasjoner om vurdere å endre den aktuelle bestemmelsen i personalreglementet slik at flere kvinner kan oppnevnes i tilsettingsrådet.

Saksnummer: 1998/152
Emne: tilsettingsråd, reglement
Klager: kvinne
Lovanvendelse: § 21.0