Likestillings- og diskrimineringsombudet har kontrollert likestillingsrapporteringen til 50 kommuner. Trondheim og Tromsø er blant kommunene som bryter likestillingsloven, mens mange kommuner gjør en god jobb.

- Det er urovekkende at så mange kommuner ikke tar likestillingslovens redegjørelseskrav på alvor. Aktivitets- og redegjørelsesplikten er et av de viktigste verktøyene vi har for å arbeide for likestilling i kommuner og bedrifter, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

- Vi ser at de kommunene som leverer gode redegjørelser lettere setter i gang konkrete og målrettede tiltak som fungerer. Kommunen er Norges største kvinnearbeidsplass. Å kartlegge likestillingssituasjonen burde være en selvfølgelig del av kommunenes arbeid, sier Grimsmo, og understreker at for en del kommuner er det også det.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har i vinter kontrollert årsrapportene til 50 kommuner for å sjekke hvordan de redegjør for likestilling. Det er første gang det gjøres en så omfattende kontroll av kommunenes likestillingsredegjørelser. Resultatet var ikke positivt. 13 kommuner leverte så dårlige redegjørelser at de ikke ble godkjent. De har dermed brutt likestillingsloven. Ytterligere 15 ble godkjent, men ombudet påpekte at redegjørelsen hadde vesentlige mangler. Bare 22 redegjørelser ble godkjent uten merknader.

Ombudets kontroll viser at norske kommuner har store likestillingsutfordringer. Kvinner og menn jobber i hver sine sektorer, ufrivillig deltid er meget utbredt og kvinner tjener dårligere enn menn i nesten alle sektorer og på alle stillingsnivåer. Med slike utfordringer bør det være en selvfølge at alle kommunene prioriter likestillingsarbeid høyt, mener Grimsmo.

- Noen kommuner leverer gode redegjørelser og vi ser at det gjøres mye godt arbeid lokalt, både i store og små kommuner. Likevel er det samlede inntrykket at altfor mange kommuner gjør altfor lite.  I forhold til ufrivillig deltid har mange kommuner fokus på problemet, men vi ser få resultater. Her må politikerne på banen, sier Grimsmo. Hun mener det er på høy tid at norske arbeidstakere får en lovfestet rett til heltidsstilling.

- Et sterkere lovvern mot ufrivillig deltid vil styrke det lokale arbeidet og gi kommunene drahjelp.  Vår gjennomgangen av kommunenes likestillingsrapportering viser at det er nødvendig, avslutter Grimsmo.