Nyhetsarkiv 2008

 • 27.12.08
  2009 – et år mot diskriminering Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker alle et riktig godt nytt år. 2009 blir et viktig år for ombudet, med håndheving av den nye diskriminerings- og tilgjengelighetsloven for personer med nedsatt funksjonsevne. I 2009 trer også den nye ekteskapsloven i kraft. Til sommeren skal diskrimineringslovutvalget legge fram sin innstilling.
 • 12.12.08
  Melding om menn, mannsroller og likestilling
  • Foreldrepermisjonen til far skal på sikt økes fra 10 til 14 uker.
  • Menn skal få tilbud om kurs i sinnemestring for å forebygge vold i nære relasjoner.
  • Det åpnes for å benytte positiv særbehandling av menn, for å få en jevnere kjønnsfordeling blant annet i helse og omsorgssektoren.
  • Det kommer fram i Mannsmeldinga som Barne- og likestillingsdepartetmentet la fram i dag.
 • 09.12.08
  Graviditet skal ikke hemme Informasjon om Likestillingslovens bestemmelser, gjorde at to gravide kvinner likevel fikk forlenget sine vikariater.
 • 05.12.08
  Likestilling forebygger skilsmisse

  Jo mer likestilt mor og far er, jo større er livskvaliteten, viser en undersøkelse fra Arbeidsforskningsinstituttet. De som opplever høy grad av likestilling, vurderer sjelden skilsmisse. – Dette bekrefter at arbeidet for likestilling kommer både menn og kvinner til gode, sier kommunikasjonssjef hos Likestillings- og diskrimineringsombudet Ingeborg Grimsmo.

 • 05.12.08
  Fikk tilgjengelighetsprisen for andre gang

  Nasjonalt dokumentasjonssenter for personer med nedsatt funksjonsevne ble 4. desember norgesmester i webtilgjengelighet i offentlig sektor for andre gang.
  – Vi gratulerer med velfortjent pris. Senteret går foran med et godt eksempel, sier kommunikasjonssjef i Likestillings- og diskrimineringsombudet, Ingeborg Grimsmo.

 • 02.12.08
  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede

  FNs internasjonale dag for funksjonshemmede markeres over hele verden 3. desember. I Norge blir denne dagen spesiell i år. Fra 1. januar trer Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i kraft. Denne forbyr diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne og påbyr et universelt tilrettelagt samfunn som skal være tilgjengelig for alle. Loven gjelder på alle samfunnsområder.

 • 27.11.08
  Likestillings- og diskrimineringsombudet presenterer SaLDO 2008

  Nylig ble Norge kåret til verdens mest likestilte land av Verdens økonomiske forum. Likevel er det langt igjen til vi har oppnådd full likestilling.

 • 26.11.08
  LDO presenterer årets SaLDO Torsdag 27. november kl. 11.00 legger Likestillings- og diskrimineringsombudet fram SaLDO 2008, et samfunnsregnskap for likestilling og diskriminering.
 • 26.11.08
  Kvinner på asylmottak særlig utsatt for vold og overgrep Kvinner på asylmottak blir voldtatt uten at noen gjør noe med det. Sårbare kvinner, som verken kan engelsk eller norsk, er i mange tilfeller forsvarsløse. Det fortalte lege og sosialarbeider på asylmottak Rabia Khan på et godt besøkt møte hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Møtet ble holdt i anledning den internasjonale dagen mot vold mot kvinner.
 • 21.11.08
  Vold mot sårbare kvinner – Storberget innleder hos ombudet

  25. november er FNs internasjonale dag for å stoppe vold mot kvinner.  Likestillings- og diskrimineringsombudet markerer dagen med et møte i Oslo, med fokus på hjelp og bistand til særlig sårbare grupper av kvinner med minoritetsbakgrunn.

 • 18.11.08
  Harstad-saken – ombudets uttalelse omgjort av nemnda

  Avlønningen av avdelingssykepleierne fra Harstad som klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet ikke var i strid med likestillingsloven. Det var konklusjonen til Likestillings- og diskrimineringsnemnda etter at Harstad kommune klaget ombudets uttalelse inn for nemnda.

 • 13.11.08
  Norge mest likestilt i verden

  Norge er det mest likestilte landet i verden, ifølge en oversikt fra Verdens økonomiske forum. Likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås synes det er gledelig, men mener at utfordringene fortsatt er store.

 • 12.11.08
  Idrett på menns premisser – aktivitetstilbud ikke for kvinner Menn stikker av gårde med flest offentlige idrettsmidler. Mange kvinner stenges ute fra offentlig støttet idrett fordi Idrettsforbundets aktivitetstilbud ikke er tilpasset kvinners behov og ønsker. De organiserte tilbudene er for tradisjonelle. Kvinner betaler heller dyrt på private treningsstudio med aerobics og dans. Dette viser en ny rapport som er laget av Norges idrettshøyskole og Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • 12.11.08
  Bedre med flere på banen! Det er flest hvite menn i idretten, spesielt på trener- og styrenivå, viser en fersk rapport om likestilling og mangfold i norsk idrett. Likestillings- og diskrimineringsombudet og Norges idrettshøgskole står bak rapporten som presenterer resultater fra en undersøkelse ledet av professor Kari Fasting.
 • 10.11.08
  Flere yrkeshemmede i arbeid

  Stadig flere personer som har vært yrkeshemmet på grunn av fysisk, psykisk eller sosial funksjonshemming kommer i arbeid, viser en rapport fra SSB. 44 prosent av tidligere yrkeshemmede fikk jobb i 2006, 4 prosentpoeng mer enn året før. Det tok i gjennomsnitt 12 uker før de kom i jobb.

 • 06.11.08
  Konferanse om likestilling og mangfold idrett

  En ny rapport som kartlegger likestilling og mangfold i norsk idrett presenteres på et heldags seminar på Norges idrettshøgskole onsdag 12. november. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom forskere på idrettshøgskolen og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 03.11.08
  Det norske fellesskapet ekskluderer innvandrere

  - Politikerne og nordmenn flest bryter med helsens tre grunnprinsipper i samfunnets behandling av innvandrere. Jeg snakker om verdighet, frihet og fellesskap, sa professor i samfunnsmedisin Per Fugelli på et åpent møte i regi av Likestillings- og diskrimineringsombudet.

 • 28.10.08
  Likelønn vant fram i retten

  Annonsekonsulent Berit Bjerg hadde 80 000 kroner mindre i lønn enn en mannlig typograf i Aftenposten. Hun klaget til Likestillingsombudet, og fikk i 2005 medhold i at dette var indirekte kjønnsdiskriminering. Bjerg tapte så i Likestillingsnemnda, men vant i Tingretten og Lagmannsretten.

 • 27.10.08
  Bidrar politikerne til fordommer og diskriminering?

  Mange hevder at politikerne, gjennom sine ytringer og partiprogram, skaper og legitimerer fordommer. Er fordommer blitt stuerene i partiene? Det norske samfunnet beskrives gjerne som et likestilt og inkluderende samfunn. Likestillings- og diskrimineringsombudet inviterer til debattmøte 30. oktober.

 • 27.10.08
  Prinsippsak om likelønn til behandling

  To avdelingssykepleiere i Harstad kommune klaget til Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fordi de er lavere lønnet enn fire ingeniører i kommunen. De fikk medhold hos LDO. Kommunen anket saken til Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Nemnda behandlet saken 28. oktober. Uttalelse fra nemnda er ventet i løpet av to-tre uker.

 • 23.10.08
  Krever et mangfoldig storting

  - Jeg utfordrer de politiske partiene til å sikre bedre kjønnsrepresentasjon og økt mangfold blant kandidatene som stiller til valg under stortingsvalget i 2009, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 21.10.08
  Antirasisme i 30 år -Ja, rasisme finnes, fastslo leder av Antirasistisk Senter, Kari Partapuoli, da senteret denne uken innledet 30- årsjubileet for det antirasistiske arbeidet i Norge. På samme tid ble kampanjen”Jeg er også norsk” lansert.
 • 17.10.08
  Trygghet for lesbiske og homofile i arbeidslivet

  Arbeidsgivere må signalisere at lesbiske og homofile er ønsket og at de kan stå fram og føle seg trygge i arbeidslivet. Likestillings- og diskrimineringsombudet har merket seg at staten i sine stillingsannonser oppfordrer alle til å søke uanhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. – Seksuell orientering er i likhet med de nevnte gruppene beskyttet mot diskriminering i lovverket, og må derfor også nevnes i disse annonsene, sier Beate Gangås.

 • 10.10.08
  Grov utnyttelse i renholdsbransjen

  Syv dagers arbeidsuke, mer enn tolv timers arbeidsdag og manglende og uregelmessig utbetaling av lønn er hverdagen for ansatte hos kyniske arbeidsgivere i renholdsbransjen. - Ombudet oppfordrer statlige virksomheter til å ta ansvar for at innleide firma ikke driver med sosial dumping, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

 • 08.10.08
  Mer penger til likestilling

  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) fikk økt sitt budsjett i forbindelse med at ombudet får ansvar for forvaltning av en ny lov: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Loven skal sikre personer med nedsatt funksjonsevne mot diskriminering.

 • 07.10.08
  Mangelfullt mot rasisme og diskriminering

  Fire millioner er avsatt i statsbudsjettet til ny handlingsplan mot rasisme og diskriminering.
  - Dette er langt fra nok for å få til en målrettet innsats i forhold til statlig sektor, og en satsing på arbeid, utdanning, boligmarked offentlig tjenesteyting og utestedsdiskriminering. Det sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

 • 07.10.08
  Langt fram til tredelt pappaperm

  Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å forbeholde ti uker av foreldrepermisjonen til far, en økning fra seks uker. - Jeg er skuffet over at Regjeringen ikke har gått lenger i å forbeholde mer av permisjonstiden til far. En økning er bra, men fortsatt er bare om lag en femtedel  forbeholdt pappa, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

 • 07.10.08
  Forslag om likestilling av skift og turnus

  Kvinnelige turnusarbeidere i helsesektoren har 35,5 timers uke, mens mannlige skiftarbeidere i industrien har 33,6 timers uke. Når foreslår et utvalg kjønnsnøytrale arbeidstidsordninger, noe som på sikt vil bety likestilling. – Et langt skritt i riktig retning. Det er på høy tid man tar fatt i dette problemet, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

 • 06.10.08
  NRK treng fleire fleirkulturelle journalistar NRK lyser ut fem stipendiatstillingar for fleirkulturelle søkjarar frå januar 2009. Då er det start for det tredje kullet i eit prøveprosjekt som vil auke rekrutteringa av fleirkulturelle journalistar.
 • 26.09.08
  Fri rettshjelp truet- staten må ta ansvar -Det er veldig beklagelig at byrådet i Oslo vil avvikle Kontoret for fri rettshjelp. Kuttene vil ramme de aller svakeste, sier leder av LDO’s juridiske avdeling, Elisabeth Lier Haugseth.
 • 25.09.08
  Vil ha flere heteroer på banen i homokampen ”På vårt lag skal det ikke bety noe om du er homofil, lesbisk eller hetero.” Dette bør alle lag og idrettsgrupper få høre av sine trenere og lagledere, sier Håvard B. Øvregård i prosjektet ”Med idretten mot homohets”. Flere enkeltsaker den siste tiden har satt fart i idrettens arbeid mot homohets.
 • 25.09.08
  Likestilling lavt prioritert i Møre og Romsdal Likestillingsarbeid er en kasteball i Møre og Romsdal, mens det ligger i øverste politiske organ i Hedmark. Det forteller Synnøve Hanche-Dalseth som i en masteroppgave har sammenliknet likestillingsarbeidet i de to fylkene.
 • 24.09.08
  LOs leder vil styrke fars rett ved permisjon

  LO-leder Roar Flåthen slår et slag for likelønn mellom kvinner og menn i debatten om valget neste år. Kjønnsdelt arbeidsmarked, ufrivillig deltid, midlertidige ansettelser, lav kompetanse, manglende kompensasjon for utdanning og kompetanse, fordeling av foreldrepermisjon, er noen av årsakene til ulikelønn, ifølge Flåthen. - Gledelig utspill, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 23.09.08
  Arbeidet mot diskriminering i staten går tregt

  Arbeidet mot diskriminering i staten har vært for fragmentert. Nå skal vi koordinere dette arbeidet. Min hovedstrategi er at dette er et ledelsesansvar. Det må gjennomsyre hele ledelsesopplæringen, ikke bare i form av prosjekter. Det sa barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt på et svært godt besøkt møte.

 • 22.09.08
  Unge jenter med film om voldtekt

  Da «Siw» ble voldtatt laget tre av venninnene hennes film om temaet. Nylig besøkte de tre; Märtha Elise Jensen, Carita-Linn Arntzen og Tone Helene Oskarsen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og viste filmen.

 • 22.09.08
  Voldtektsforbrytere i Norden slipper straff

  Bare hver åttende voldtektsanmeldelse ender med fellende dom i Norge. Til sammenlikning ender en av fem anmeldte voldtekter med fellende dom i Sverige og Danmark, i Finland en av syv, viser en undersøkelse utført av Amnesty i de nordiske landene. – Dette er helt uakseptabelt. Mange unnlater å anmelde voldtekt. Mange saker henlegges. Under en prosent av alle gjerningsmenn i voldtektssaker blir domfelt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 18.09.08
  Spiseforstyrrelser i Olympiatoppen Spiseforstyrrelser og idrett er en kobling som er kjent for de fleste. Dagens toppidrett krever voldsomme prestasjoner, ikke alle tåler presset. Det gjelder mange jenter, men også noen gutter. Likestillings- og diskrimineringsombudet beklager uroen rundt arbeidet mot spiseforstyrrelser nå når professor Jorunn Sundgot-Borgen har sagt opp sin stilling i Olympiatoppen – i protest.
 • 17.09.08
  Advarer mot rasistiske strømninger

  Flere voldsepisoder den siste tida aktualiserer på nytt debatten om hatkriminalitet. -Politikere og andre offentlige personer må være klar over at deres ytringer og generalisering kan bidra til å legitimere overgrep mot innvandrere, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

 • 17.09.08
  Foreldrepermisjon gir kvinner låg lønn, mens menn blir sjefar

  Menn med barn dominerer i dei leiande stillingane i bedriftene, mens kvinner med barn oftare får dei lågaste stillingane. Det viser ny forsking frå Arbeidsforskningsinstituttet. – Fordeling av foreldrepermisjonen mellom mor og far er viktig for å få like utsikter til karriere og lik lønn, seier likestillings- og diskrimineringsombod Beate Gangås.

 • 15.09.08
  Huitfeldt svarer om rasisme og diskriminering

  Mandag 22. september kl. 12.30-14.00 arrangerer Likestillings- og diskrimineringsombudet et åpent møte. I etterkant av flere saker med beskyldninger om diskriminering fra offentlige tjenestemenn lovet myndighetene for et år siden å intensivere arbeidet mot rasisme og diskriminering fra det offentlige. Ombud Beate Gangås spør hva som har skjedd, og hvordan regjeringen vil hindre diskriminering. Huitfeldt svarer.

 • 10.09.08
  Den norske troppen til Paralympics mindre enn sist Lørdag starter Paralympics i Beijing. Norge deltar med 24 utøvere fordelt på ni idretter og 39 øvelser. Men mens norske OL-deltakere måtte greie et krav om å være gode nok til 8.-12. plass, må Paralympics-deltakerne være gode nok til å kunne forsvare en 8. plass.
 • 08.09.08
  FN sier NEI til vold mot kvinner og trenger din underskrift

  Minst en av tre kvinner i verden har blitt slått, tvunget til sex eller er blitt misbrukt i løpet av livet. Overgriperen er ofte en som kvinner kjenner godt. Vold mot kvinner og jenter er et universelt problem med enorme proporsjoner, ifølge Unifem.

 • 02.09.08
  Nye forbilder kan hindre diskriminering

  25 år gamle Hadja Tadjik er politisk rådgiver hos Statsminsteren. Nå er hun også utnevnt til årets norsk-pakistaner av nettstedet x-plosiv.no. Samtidig fikk veteranen Aslam Ashan hedersprisen. Likestillings- og diskrimineringsombudet gratulerer de verdige prisvinnerne og påpeker hvor viktig det er for å bekjempe diskriminering at vi har forbilder.

 • 28.08.08
  Innvandrerledigheten halvert på tre år

  Arbeidsledigheten til førstegenerasjons innvandrere og nordmenn er nærmere enn på flere år. Da ledigheten begynte å gå kraftig ned i befolkningen fra 2004-2005, sto ledigheten mer stille blant innvandrere. Fra 2007 til 2008 ser vi igjen at førstegenerasjons innvandrere ser ut til å ha lettere for å få seg jobb.

 • 22.08.08
  Bussjåfør diskriminert, ble nektet å bruke turban

  Norgesbuss bryter diskrimineringsloven når de nekter en mannlig bussjåfør å bruke turban på jobb. Det slår Likestillings- og diskrimineringsombudet fast i en ny uttalelse.

 • 22.08.08
  Svenske samer diskrimineres som gruppe og individer

  Samer møtes fortsatt ofte av fordommer og diskriminering, ifølge den svenske Ombudsmannen mot etnisk diskriminering. Likevel er det få samer som anmelder at de har blitt diskriminert. Toleransen i forhold til åpenbar diskriminering og krenkelser er fortsatt høy blant svenske samer.

 • 22.08.08
  Lærar vart diskriminert av Oslo kommune

  Ein lærar, som er født i Sør-Amerika, fekk ikke jobben sjølv om ho var den best kvalifiserte søkjaren til ei lærarstilling i Oslo. Skulen handla i strid med forboda mot diskriminering på grunn av etnisitet og språk, ifølgje Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

 • 20.08.08
  Kun én kvinnelig trener i OL-troppen

  Ni av ti ansatte trenere i idretten er menn. Likestillingen på toppnivå i idretten er katastrofal. Faktisk var kvinneandelen høyere for 25 år siden. Håndballtrener Marit Breivik er eneste kvinnelige trener i OL-troppen. Blant utøverne er situasjonen motsatt: Troppen består av 53 kvinner og 32 menn. Likestillings- og diskrimineringsombudet samarbeider nå med forskere på Idrettshøgskolen.

 • 20.08.08
  Full seier til gravid etter forskjellsbehandling

  En kvinne fikk ikke forlenget sitt ansettelsesforhold hos Nav på grunn av graviditet. Ved hjelp av Likestillings- og diskrimineringsombudet og fagforeningen sin fikk kvinnen tilbud om fast stilling, etterbetaling, feriepengerettigheter og pensjonsrettigheter. I tillegg vil hun ta opp spørsmålet om erstatning.

 • 19.08.08
  Forslag om forbud mot å spørre om graviditet under jobbintervju Til høsten kommer et forslag om å forby arbeidsgivere å spørre om graviditet og familieplanlegging under en ansettelsesprosess. Forslaget kommer fra barne- og likestillingsminister Anniken Huitfeldt. Likestillings- og diskrimineringsombudet har flere ganger tatt til orde for dette, og er godt fornøyd med utspillet fra Regjeringen.
 • 15.08.08
  Fagorganiserte skal ikke diskrimineres - Det er ulovlig å behandle ansatte dårligere fordi de er medlem av en fagforening, sier Elisabeth Lier Haugseth, leder for juridisk avdeling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet.
 • 07.08.08
  Raseri mot voldtekt

  Daglig rapporterer mediene nye voldtekter. På festivaler, ferier, diskoteker og ikke minst, i hjemmene. Martine Aurdal skriver i Dagbladets Magasinet om ei svensk tenåringsjente som blogger sitt raseri mot voldtekt. Hun har liksom Aurdal blitt voldtatt selv. Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at behovet for forbedringer av innsatsen mot voldtekt er stort.

 • 31.07.08
  Bare en av ti menn velger kvinneyrker

  Bare en av ti sykepleiere vil i framtida være menn. Studiet rekrutterer færre menn enn på flere år.

 • 31.07.08
  Flere kvinner i mannsyrker

  Blant søkere til ingeniørutdanningen øker antall kvinner. For to år siden var 14,3 prosent av de som hadde ingeniør som førstevalg kvinner. I år er tallet 17,8. – En gledelig utvikling. Kvinner ser ut til å foreta yrkesvalg i et litt bredere spekter enn før, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad.

 • 28.07.08
  Klagesak krever ingen unnskyldning Likestillings- og diskrimineringsombudet har opprettet en sak mot =Oslo for å finne ut om magasinet forskjellsbehandler romfolket. - Magasinet kan ikke kreve en unnskyldning for at LDO gjør jobben sin, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Bjørg Unstad.
 • 23.07.08
  Romfolk skal ikke diskrimineres

  Likestillings- og diskrimineringsombudet mener at politikerne må engasjere seg for å få slutt på diskriminering av romfolk i Norge. – Dette er er ei gruppa som blir mer og mer stigmatisert i Norge. Det blir ikke bedre av at enkelte politikere krever at de skal ut av landet, sier fungerende ombud Ingeborg Grimsmo.

 • 22.07.08
  Valgfrihet sikrer ikke likestilling

  - Det er interessant at representanter for Arbeiderpartiet går aktivt ut og oppfordrer kvinner til å dele mer av foreldrepermisjonen med far, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo  Hun er allikevel skeptisk til de private løsningene som politikerne skisserer.

 • 18.07.08
  En prosent kvinner på Børsen

  Bare en prosent av topplederne i norske børsnoterte selskaper er kvinner.
  – Helt elendig. Jeg forventer at Regjeringen tar fatt i denne utfordringen slik de har lovet i Soria Moria-erklæringen, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

 • 17.07.08
  Sigøyner, et lite ord eller viktige prinsipper?

  Likestillings- og diskrimineringsombudet har fått mange reaksjoner etter et intervju med Aftenposten denne uka, hvor ombudet er skeptisk til bruken av ordet «sigøynerburger» fordi ordet sigøyner oppfattes av noen som rasistisk.

 • 16.07.08
  LDO hedrer Varangerfestivalen

  Mens mange festivaler denne sommeren har fått kritikk for mannsdominans, har Varangerfestivalen i Vadsø valgt å gå motsatt vei. Alle hovedartistene på festivalen som går av stabelen 6.-10. august er kvinner, og de kommer fra hele verden. Likestillings- og diskrimineringsombudet synes festivalen fortjener heder for innsatsen, og sender blomster.