-Det er veldig beklagelig at byrådet i Oslo vil avvikle Kontoret for fri rettshjelp. Kuttene vil ramme de aller svakeste, sier leder av LDO’s juridiske avdeling, Elisabeth Lier Haugseth.

Byrådet i Oslo vil avvikle Kontoret for fri rettshjelp. I sitt forslag til budsjett for 2009, vil byrådet samtidig redusere budsjettene for Juss Buss, JURK, Leierboerforeningen og Gatejuristen.

-Dette er svært beklagelig, sier leder av juridisk avdeling i LDO, Elisabeth Lier Haugseth.

-Oslo snører igjen pengesekken for de aller svakeste. Rettshjelpstilbudet er svært viktig for flere grupper som faller inn under diskrimineringslovgivningen. Særlig de med en annen etnisitet eller nasjonal opprinnelse enn den norske vil bli rammet, sier hun.

Nylig har Likestillings- og diskrimineringsombudet levert et innspill til Justis- og politidepartementet i forbindelse med en ny stortingsmelding om rettshjelp. I dette innspillet viser LDO nettopp til erfaringen fra Kontoret for fri rettshjelp. En stor andel av dem som mangler forutsetninger for å ivareta sine interesser får den juridiske bistanden de trenger av rettshjelpskontoret, samt  såkalt formuleringsbistand til søknader og klager.

Rettshjelp bør være en offentlig oppgave
Oslos byråd viser til at Kontoret for fri rettshjelp ikke har ført saker for retten de senere år og derfor er å betrakte som et mer innskrenket tilbud enn øvrige advokatkontor. Da om lag 90 prosent av kontorets brukere har en inntekt på under 230.000 kroner i året, betyr det at de har krav på fri rettshjelp hos byens advokater – som staten betaler, skriver byrådet.

- For de fleste som utsettes for urett er det positivt at saken kan løses utenfor domstolene. Det er dette byrådet burde være mest opptatt av! I tillegg har kontoret svært gode rutiner for å tilrettelegge sin bistand språklig og på annen måte for dem som kontakter dem.

Mange av sakene som kommer til Kontoret for fri rettshjelp dreier seg om urett begått av forvaltningen, blant annet manglende eller mangelfull veiledning. Når disse personene senere trenger juridisk bistand for å løse sine problemer, tilsier det at det offentlige bør strekke seg langt med et godt og egnet tilbud. Nedleggelsen av Kontoret for fri rettshjelp fjerner mulighetene for å bruke eksemplene fra forvaltningens forsømmelser til å forbedre de offentlige tjenestene. Vi oppfordrer derfor byrådet til å revurdere sin beslutning, sier avdelingsleder Elisabeth Lier Haugseth.