Syv dagers arbeidsuke, mer enn tolv timers arbeidsdag og manglende og uregelmessig utbetaling av lønn er hverdagen for ansatte hos kyniske arbeidsgivere i renholdsbransjen. - Ombudet oppfordrer statlige virksomheter til å ta ansvar for at innleide firma ikke driver med sosial dumping, sier fungerende likestillings- og diskrimineringsombud Ingeborg Grimsmo.

Det er særlig asylsøkere og personer med kort opphold i Norge som blir utnyttet i denne bransjen. De har svake norskkunnskaper og lite kjennskap til det norske samfunnet, og er dermed lettere å utnytte.

- Dette er grov utnytting av personer i en sårbar posisjon. Seriøse arbeidsgivere må ta ansvar for å kreve, også av underleverandører, at de har skikkelige lønns- og arbeidsforhold,  sier Grimsmo.

Dette kan sikres gjennom å benytte firma som er registrert i Ren Utvikling. Ren Utvikling drives av NHO service i samarbeid med LO-forbundet Norsk Arbeidsmandsforbund. Medlemskap her sikrer at bedriftene har tariffavtaler og ordnede forhold når det gjelder lønn og arbeidstid. Firmaene som er registrert i Ren Utvikling fører skikkelige regnskap og betaler inn arbeidsgiveravgift, noe som sikrer de ansatte pensjonsrettigheter og rett til sykepenger.

Ombudet mener at offentlige myndigheter har et stort ansvar når de leier inn tjenester. De må ikke bare se på pris når de inngår kontrakter med eksterne firma, enten det gjelder i renholdsbransjen eller i andre bransjer. Det er også nødvendig å forplikte innleide firma til å kreve av eventuelle underleverandører at også de følger norsk lov og har anstendige lønns- og arbeidsforhold for sine ansatte.

NRK-programmet Brennpunkt tok nylig opp de uverdige arbeidsforholdene for mange asylsøkere og innvandrere i renholdsbransjen.

I programmet kom det fram at også Likestillings- og diskrimineringsombudet som et av mange firma hadde hatt en renholder som ikke fikk utbetalt lønn. Renholdsfirmaet til Ombudet hadde satt ut hovedrengjøring av lokalene til en underleverandør uten at LDO var klar over det. Dette firmaet hyret inn en asylsøker med svake norskkunnskaper og lite kjennskap til norsk arbeidsliv. Han fikk ikke betalt før etter flere måneder.

Likestillings- og diskrimineringsombudet ville gå foran med et godt eksempel og sa opp kontrakten med sitt renholdsfirma.

- Vi hadde ikke gardert oss med å skrive i kontrakten at vi skulle informeres om en underleverandør ble koblet inn. En av våre oppgaver er å bekjempe diskriminering og sosial dumping, og vi kan ikke bli assosiert med slik utnytting av arbeidskraft. Vi vil nå finne et firma som er registrert i Ren Utvikling, sier Grimsmo.