• Foreldrepermisjonen til far skal på sikt økes fra 10 til 14 uker.
  • Menn skal få tilbud om kurs i sinnemestring for å forebygge vold i nære relasjoner.
  • Det åpnes for å benytte positiv særbehandling av menn, for å få en jevnere kjønnsfordeling blant annet i helse og omsorgssektoren.
  • Det kommer fram i Mannsmeldinga som Barne- og likestillingsdepartetmentet la fram i dag.

Regjeringen vil utvide vanlig samvær til ti dager i måneden.

Meldingen understreker behovet for å få menn til å velge yrke på en mye bredere basis enn i dag. Arbeidet for å få flere menn i barnehagene og i skolen viderføres og forsterkes. Det åpnes for positiv særbehandling av menn i noen kvinneyrker.

Når det gjelder delingen av foreldrepermisjonen mellom mor og far, sier Barne- og likestillingsdepartementet at de på sikt ønsker å utvide fedrekvoten fra 10 uker i 2009 til 14 uker, da av en samlet stønadsperiode på 48 uker med 100 prosent lønn.

Likestillings- og diskrimineringsombudet har lenge påpekt hvor viktig delingen av foreldrepermisjonen er for en likestilling i hjem og i arbeidsliv. I dag tar fedrene kun ut elleve prosent av foreldrepermisjonen.

– Målet er likestilling i hjemmene når det gjelder omsorg for barn og likelønn i arbeidslivet. Fordelingen av foreldrepermisjonen viser seg å være en nøkkel til likestilling, derfor går vi inn for en tredeling, sier likestillings- og diskrimineringsombud Beate Gangås.

16 uker til far av en samlet stønadsperiode på 48 uker vil innebære en tredeling av permisjonstida.

Fedre skal få selvstendig opptjeningsrett til foreldrepermisjon. Det vil si at fars lønn skal legges til grunn for utbetaling av foreldrepenger når han har permisjon. Men om mor har arbeidet mindre enn 50 prosent stilling, får ikke far rett til foreldrepenger i sine uker.

– Dette er diskriminering av far, og helt uakseptabelt, sier Gangås.

Meldingen varsler at det vil komme pappagrupper over hele landet.

– Dette er et godt tiltak. Jeg vil likevel minne om at det tidligere har vært vanskelig å få slike grupper til å fungere. Jeg ser fram til at vi får en sterkere innsats nå, sier Gangås.

Ombudet mener også at det vil være av betydning å skaffe mer kunnskap om menns helse, og ønsker flere prøveprosjekter knytta til menns bruk av helsetjenster.

Regjeringen arbeider med å få Alternativ til Vold til å gi tilbud over hele landet. Det skal også bygges ut en mulighet til å delta på sinnemestringskurs.

– Behandlingstilbud til menn på lavterskelnivå er svært viktige tiltak, sier Gangås.

Menn som er utsatt for vold i nære relasjoner skal få bedre tilbud, ifølge meldingen.

Meldinga påpeker behovet for å skaffe mer kunnskap om gutter og menn som er utsatt for overgrep.

– Det er behov for å ivareta gutter som har vært utsatt for seksuelle overgrep på en bedre måte enn i dag, sier Gangås.

Meldingen legger det tidligere forslaget om flytteforbud for den som har omsorgsansvaret for barn dødt. Det er i samsvar med synspunktene til Likestillings- og diskrimineringsombudet.